Protokoll fra fakultetsstyremøte 31. oktober 2017

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16 på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Kristin Heggen, Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Bidragsytere til møtet fra instituttene:

Kjetil Retterstøl, IMB (sak 45), Nina Vøllestad, Helsam (sak 48)

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

42/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

43/17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

44/17 Godkjenning av protokoll fra 26.9.2017

Protokoll fra fakultetsstyremøte 26.9.2017 ble godkjent.

Dekanens orientering

Saker

45/17-O Mulighetene for å utvide undervisningstilbudet på Senter for klinisk ernæring til å gjelde andre faggrupper

Senterleder, professor Kjetil Retterstøl orienterte, svarte på spørsmål og tok i mot innspill. Orienteringen ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.

46/17-O Regnskap pr. 30.9.2017

Økonomisjef Reidar Rognlien redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.9.2017 til orientering.

47/17-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2017

Seniorrådgiver Mette Langballe redegjorde.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2017 til orientering.

48/17-V Institutt for helse og samfunns styrking av innsatsen på primærhelsetjenesten

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte planen for styrking av Helsams innsats mot primærhelsetjenesten.

49/17-O Orientering om Scientia Fellows

Hilde Nebb orienterte. Orienteringen ble svært godt mottatt av fakultetsstyret.

50/17-V Rekruttering av dekan

Frode Vartdal innledet til diskusjon om saken.

Forslag til innstilling:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring.

Det medisinske fakultet ber samtidig universitetsstyret vurdere på nytt ordningen med at dekan samtidig skal være leder for fakultetsstyret (jf «Normalregler for fakulteter»).

Innstilling til universitetsstyret:

1. Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring. Innstillingskomiteen bør suppleres med eksterne ressurspersoner.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme (Vartdal, Nebb, Kirkevold, Olsen, Bodd, Strand, Lockert og Grini Jacobsen stemte for forslaget. Støre Valeur stemte mot forslaget).

2. Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å beslutte at leder for fakultetsstyret skal oppnevnes blant de eksterne representantene i fakultetsstyret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Oda Lockert foreslo at de to studentrepresentantene til fakultetsstyret skulle velges inn i styret med et halvt års mellomrom, slik at man unngår at begge representantene byttes ut samtidig. Studentenes representanter velges for ett år om gangen. Med ordningen som ble foreslått vil bytte av representanter skje henholdsvis ved oppstart  av vårsemesteret og ved oppstart at høstsemesteret.

Fakultetsstyret stilte seg positiv til at studentene, som selv velger sine representanter til styret, følger ordningen som ble foreslått.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

Publisert 8. nov. 2017 14:06 - Sist endret 13. des. 2017 08:29