Sakskart til fakultetsstyremøte 31. oktober 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

42/17 Godkjenning av innkalling

43/17 Godkjenning av dagsorden

44/17 Godkjenning av protokoll fra 26.9.2017

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

45/17-O Mulighetene for å utvide undervisningstilbudet på Senter for klinisk ernæring til å gjelde andre faggrupper (25 min)

Ved professor Kjetil Retterstøl

46/17-O Regnskap pr. 30.9.2017 (15 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.9.2017 til orientering.

47/17-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2017 (15 min)

Ved seniorrådgiver Mette Langballe

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2017 til orientering.

48/17-V Institutt for helse og samfunns styrking av innsatsen på primærhelsetjenesten (30 min)

Ved instituttleder Nina Vøllestad

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den fremlagte planen for styrking av Helsams innsats mot primærhelsetjenesten.

49/17-O Orientering om Scientia Fellows (25 min)

Ved Hilde Nebb

50/17-V Rekruttering av dekan (20 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til innstilling:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet anmoder universitetsstyret om å vedta at dekan ved Det medisinske fakultet tilsettes fra og med dekanperioden 1.1.2019-31.12.2022. Stillingen som dekan kunngjøres som åremål på fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere fire år, etter fornyet kunngjøring.

Det medisinske fakultet ber samtidig universitetsstyret vurdere på nytt ordningen med at dekan samtidig skal være leder for fakultetsstyret (jf «Normalregler for fakulteter»).

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Samlefil (pdf) - (vi gjør oppmerksom på at filen er på 203 sider)

 

 

 

 

Publisert 20. sep. 2017 14:35 - Sist endret 24. okt. 2017 12:33