Sakskart til fakultetsstyremøte 12. desember 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-18.30, på Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo (merk tidspunkt og sted for møtet).

Godkjenninger

51/17 Godkjenning av innkalling

52/17 Godkjenning av dagsorden

53/17 Godkjenning av protokoll fra 31.10.2017

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner protokoll fra fakultetsstyremøte 31.10.2017

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

54/17-O Den femte digitaliseringsbølgen - fra data til innsikt (45 min)

Ved dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO 

55/17-O Regnskap pr. 31.10.2017 (15 min)

Ved økonomisjef Reidar Rognlien

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 31.10.2017 til orientering.

56/17-O Utvelgelse av strategiske stipendiater 2018 - kort orientering om tidsplanen (5 min)

Ved Mette Langballe

57/17-V Oppnevning av valgstyre for perioden 2018-2021 (10 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret oppnevner følgende medlemmer til valgstyret for perioden 1.1.2018-31.12.2021:

  • Professor Per Grøttum
  • Professor Marit Bragelien Veierød
  • Seniorrådgiver Frode Fagerbakk

Medisinsk studentutvalg (MSU) bes årlig oppnevne en student til valgstyret.

Fakultetsstyret delegerer til dekan myndighet til å oppnevne valgstyrer og valgkomiteer for underliggende institutter, etter forslag fra instituttene.

58/17-V Oppnevning av styremedlemmer til NCMMs styre (5 min)

Ved administrasjonssjef Ingrid Kjelsvik

Forslag til vedtak:

NCMMs styre oppnevnes for perioden 1.1.2018 – 31.12.2022 som foreslått.

59/17-V Møteplan for fakultetsstyret 2018 (5 min)

Ved Astrid Holø

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar møteplan for 2018 som foreslått.

60/17-O Orientering om karriereutviklingsprogrammet (30 min)

Ved forskningssjef Eivind Engebretsen

61/17-O Eksamenskvalitet (20 min)

Ved Oda Lockert

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 1. nov. 2017 12:53 - Sist endret 13. des. 2017 12:20