Protokoll fra fakultetsstyremøte 17. desember 2019

Fakultetsstyremøtet fant sted på Hotel Bristol, Oslo

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Anna Stavdal (vara for ekstern representant)

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)

Ingeborg Solberg (studentrepresentant)

Forfall:

Jon Lomøy (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Hilde Nebb, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Elisabeth Authen

Kristin M. Heggen

Linn Bævre (referent)

Dekans orientering

1. Dekanen orienterte styret om at det nå er utsatt implementering av masterstudium innen Avansert Klinisk allmennsykepleie (AKS) (som ble besluttet opprettet i fakultetsstyremøte 21. mai). Institutt for helse og samfunn ønsker ikke fortsette drift av masterprogrammet for Avansert Geriatrisk Sykepleie (AGS) inntil AKS implemeteres. Saken tas opp igjen i fakultetsstyret i mars, og vedtak må fattes i mai 2020.

2. Universitetsdirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe og styringsgruppe for å vurdere muligheten for å slå sammen fakultetsadministrasjonene ved OD og MED. Mer informasjon om prosjektet vil fremlegges for fakultetsstyret når det foreligger.

3. Grimstadrapporten er lagt ut til høring, med frist 15. februar. Universitetsledelsen har bedt om MEDs innspill innen 1. februar. Høringen er videesendt til instituttene, med oppfordring til å komme med synspunkter. Ved sist minidekanmøte (primo desember) ble de fire fakultetene enige om å samordne sine synspunkter i høringen så godt det lar seg gjøre, spesielt i spørsmålet om ressurser.

 

Godkjenninger

37/19 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

38/19 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

39/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 05.11.2019

Det var ingen merknader til foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019.

 

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

40/19-O REGNSKAP pr. utgang oktober 2019 

Gaute Frøisland redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang oktober 2019 til orientering.

 

41/19-V Unntak fra nynorsk i eksamensoppgaver ved Det medisinske fakultet 

Elin Olaug Rosvold redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultetet gjør et unntak fra Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2 og tilbyr digitale eksamener kun på bokmål ved emner hvor undervisningsspråk er norsk. Vedtaket gjøres gjeldende for en periode inntil fem år, eller inntil forutsetninger for håndtering av språkversjoner er på plass.  
 

42/19-O Orientering om fakultetets søknad om Senter for fremragende undervisning (SFU) - prosess og veien videre

Senter for Fremragende Undervisning er tildelt Det medisinske fakultet (SHE). Senterleder Kristin Heggen, Elin Rosvold, Tiril Reed og Eivind Engebretsen presenterte senteret.

Vedtak:

Styret tar saken til etteretning

43/19-O Møteplan for 2020 

Vedtak:

Styret hadde ingen kommentarer til oppsatt møteplan. Styret tar planen til etterretning.

 

Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

Publisert 9. jan. 2020 09:19 - Sist endret 4. mars 2020 08:30