Protokoll fra fakultetsstyremøte 5. november 2019

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Anna Stavdal (vara for ekstern representant)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Magnus Løberg (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Tiril Seppola Reed (studentrepresentant)

Ingeborg Solberg (studentrepresentant)

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Eivind Engebretsen, Hilde Nebb, Jens Petter Berg, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Astrid Holø (referent)

Dekans orientering

Dekan orienterte om henvendelse fra Språkrådet etter at dekan gjennom utfyllende regler har bidratt til at praksis er i overensstemmelse med Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Oslo, hvor det framgår at disputaser som hovedregel skal avholdes på doktorgradsavhandlingens språk. Språkrådet mente at saken, slik den var fremmet som orientering for fakultetsstyret i møte 11.6.2019, var mangelfullt opplyst, idet UiOs språkpolitiske retningslinjer og språkparagrafen i universitets- og høyskoleloven ikke var inkludert i sakspapirene, og ba fakultetet behandle saken på nytt. Fakultetet besvarte Språkrådets henvendelse 3.10.2019, og informerte bl.a. om at det er på det rene at det tilligger dekans mandat å håndheve etterlevelse av språkkravet slik det framgår av forskriften, og at avgjørelsen er en type beslutning som ikke kan påklages etter forvaltningsloven av Språkrådet eller andre aktører.

Godkjenninger

29/19 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

30/19 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

31/19-O Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019

Det var ingen merknader til foreløpig protokoll fra fakultetsstyremøte 24.9.2019.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

32/19-O Regnskap pr utgang september 2019

Gaute Frøisland redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar regnskap pr. utgang september til orientering.

33/19-O Virksomhetsrapportering T2 2019

Gaute Frøisland redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar virksomhetsrapporteringen for T2 til orientering.

34/19-V Årsplan 2020-2021

Gaute Frøisland redegjorde for saken, svarte på spørsmål og tok i mot innspill.

Det ble i møtet enighet om å endre tidsfristen under pkt. 7.2 fra 1.2.2020 til medio april 2020 i forslaget til årsplan.

Vedtak (enstemmig):

Styret vedtar årsplan 2020 – 2021 for det medisinske fakultet, med den endring under pkt. 7.2 som framgår ovenfor.

35/19-O Rekrutteringsstrategi for masterstudiene

Eivind Engebretsen redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar Rekrutteringsstrategi for masterprogrammene ved Det medisinske fakultet til orientering.

36/19-O Innovasjonsaktiviteter ved fakultetet

Hilde Nebb redegjorde, svarte på spørsmål og tok i mot innspill.

Vedtak (enstemmig):

Det medisinske fakultets styre tar presentasjon av innovasjonsaktiviteter ved Det medisinske fakultet til orientering.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Samlefil (pdf) - 109 sider

 

 

 

 

Publisert 6. nov. 2019 08:40 - Sist endret 19. des. 2019 13:24