Protokoll fra Fakultetsstyremøte 3. mai 2022

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16.00 og foregikk hybrid på Zoom og på møterom Hippokrates på Sogn Arena

Til stede:

Ivar Prydz Gladhaug (styreleder, dekan)

Elin Olaug Rosvold (nestleder, prodekan)

Kristian Bjøro (representant for fast vitenskapelig personale)

Jon Lomøy (ekstern representant)

Kari-Jussie Lønning (vara for eksterne representanter) - deltok digitalt

Hedda Eik (representant for midlertidig vitenskapelig personale) - deltok digitalt

Hela Soltani (representant for teknisk-administrativt personale)

Hannah Narum-Hanssen (studentrepresentant) - deltok digitalt

Amanda Rose Magnum (studentrepresentant) - deltok digitalt

Forfall:

Camilla Stoltenberg (ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Jens Petter Berg, Eivind Engebretsen, Hans Mossin

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland

Stina Mosling

Aleksandra Weder Sawicka (referent)

Godkjenninger

15/22 Godkjenning av innkalling og av dagsorden

Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden.

16/22 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 8.03.2022

Vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 8.03.2022 godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 19.04.2022 tas til etterretning.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Orienteringssaker

17/22-O Dekanens orientering (15 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

Det medisinske fakultets styre tar dekanens orienteringer til orientering.

18/22-O Orientering om økonomisk status per utgang av mars 2022 (15 min)

ved Gaute Frøisland

Det medisinske fakultets styre tar økonomisk status per utgang av mars til orientering.

19/22-O Master i folkehelsevitenskap og epidemiologi – videre saksgang (15 min)

ved Eivind Engebretsen

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om master i folkehelse og epidemiologi til orientering.

20/22-O Status for Campus Sør (15 min)

ved Hans Mossin

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om status for Campus Sør til orientering.

21/22-O Dekanvalg 2022 (10 min)

ved Hans Mossin

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om fremdriftsplan for dekanvalg 2022 til orientering.

22/22-O Resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimakartleggingen ARK ved Det medisinske fakultet (20 min)

ved Stina Mosling

Det medisinske fakultets styre tar informasjon om resultater fra arbeidsmiljø- og arbeidsklimakartleggingen ARK til orientering.

Vedtakssaker

23/22-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 3. mai 2022 18:18 - Sist endret 3. mai 2022 18:18