Sakskart til Fakultetsstyremøte 14. juni 2022

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår på Ekebergrestauranten.

Godkjenninger

24/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Referat fra informasjonsmøte med tjenestemannsorganisasjonene 30.05.2022 tas til etterretning.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Orienteringssaker

25/22-O Dekanens orientering (15 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

26/22-O Virksomhetsrapporering for T1 2022 med oppdatert årsprognose for 2022 (15 min)

ved Gaute Frøisland

27/22-O Foreløpig tildeling for 2023 (15 min)

ved Gaute Frøisland

Vedtakssaker

28/22-V Etablering av en desentral studiemodell – UiO Campus Sør (30 min)

ved Ivar Prydz Gladhaug

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag om å etablere en desentral utdanningsmodell i samarbeid med Sørlandet sykehus HF i form av et pilotprosjekt fra 2022-2025 med de forutsetninger som ligger i «UiO Campus Sør – Notat til fakultetsstyret».

29/22-V Endring av «Utfyllende regler for valg av dekan» ved Det medisinske fakultet (10 min)

ved Hans Mossin

Forslag til vedtak: 

Regel nr. 3 «Valgbarhet av professor II» i Utfyllende regler for valg av dekan endres til: «Valgbar til dekan ved fakultetet er alle i minst 50% fast vitenskapelig stilling, ansatte i professor II-stilling og eksterne kandidater. Det stilles samme kvalifikasjonskrav for eksterne kandidater som for interne kandidater.»

30/22-V Oppnevning av midlertidig vitenskapelig representant til Klinmeds valgstyret (5 min)

ved Hans Mossin

Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret slutter seg til instituttets forslag og oppnevner klinisk stipendiat Lene Vernås Halvorsen som representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i Klinmeds valgstyre for perioden 1.8.2022 – 31.7.2023.

31/22-V Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak: 

Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 24. mai 2022 16:58 - Sist endret 15. juni 2022 10:03