OSCE-eksamen

OSCE - objective structured clinical examination, er en eksamensform hvor kandidatenen roterer mellom forskjellige stasjoner og oppgavene skal løses på syv minutter.

Ved en objektiv strukturert klinisk eksamen (OSCE) er oppgavene standardisert slik at alle kandidatene får de samme oppgavene. Vanligvis avholdes OSCE i form av en stasjonseksamen der kandidatene roterer mellom flere stasjoner hvor de presenteres for de samme skriftlige, muntlige eller praktiske oppgaver av ulike slag med utgangspunkt i simulerte pasienter, dukker eller ulike typer materiale.

OSCE tester medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter slik som klinisk vurderingsevne, undersøkelsesmetodikk, evne til resonnering, samt problemløsning. Videre testes kommunikasjonsferdigheter inklusive atferd overfor pasienten, og språklig formidlings- og oppfattelsesevne. Kandidatenes kompetanse om utredning og behandling av sykdom testes også.

Gjennomføring av eksamen

Eksamen består av 10 stasjoner, og alle kandidater går gjennom alle stasjoner. Ingen hjelpemidler er tillatt. På hver stasjon får kandidaten tildelt en eller flere oppgaver som skal løses innen en nærmere angitt tid. Studentene vil før eksamen få oppgitt hvor mange minutter du har til rådighet på hver stasjon. Det foretas nøyaktig tidskontroll, og det er en kort pause mellom hver stasjon slik at du rekker å forflytte seg fra stasjon til stasjon. Det er lagt inn hvilestasjoner. Totalt sett tar denne eksamen omkring 2 timer.

Hver OSCE-stasjon tester én eller flere ferdigheter hos kandidaten. Oppgavene er dels praktiske, som for eksempel hjerte-lungeredning, innleggelse av kateter eller undersøkelse av et hofteledd på en levende modell. Det er alltid minst en testing av kommunikasjonsferdigheter der kandidaten utfører anamneseopptak, eller testing av praktiske ferdigheter der kandidaten for eksempel skal foreta en undersøkelse av en pasient (instruert skuespiller). Det er normalt en stasjon med vurdering av mikroskopibilde (digitalt), eksempelvis et snitt fra en tumor eller annen lesjon. Ofte kan det også være mikroskopi av et blodutstryk eller av urinsediment.

OSCE stiller krav til at du kan lese en kort tekst rask (oppgaven) og at du kan kommunisere godt på norsk med skuespiller.

Du må bestå 7 av 10 stasjoner for å få Bestått.

Se vår informasjonsfilm om OSCE

Publisert 28. feb. 2017 16:24 - Sist endret 29. nov. 2021 14:06