Godkjenning og opprykk i medisinstudiet

Har du avlagt samme eller tilsvarende emne, kan du søke fritak. De fleste som søker fritak, søker samtidig om opprykk i kull, men fritak for emne gir ikke automatisk rett til studieplass på høyere studiekull.

Hva kan godkjennes?

Emner fra UiO

 • Har du avlagt samme eller overlappende emne på medisinstudiet kan du, etter en individuell vurdering, få innvilget fritak.
 • Er du fra ernæring/odontologi kan du, etter en individuell vurdering, få innvilget fritak for overlappende emner.

           Se Overlappende emner i emnebeskrivelsene

Annen medisinutdanning i Norge eller fra utlandet, andre norske/utenlandske utdanninger

 • Alle søknader om fritak vurderes av leder av modulutvalget for den modulen det søkes fritak for. Leder av modulutvalget kommer med en anbefaling, og studiedekanen fatter et vedtak på bakgrunn av all informasjon i saken.
 • Den integrerte studiemodellen ved medisinstudiet i Oslo gjør det vanskelig å innvilge søknader om fritak for studenter som har studert medisin ved et annet lærested, eller som har annen utdanning fra Norge eller fra utlandet.

Opprykk

 • Får du innvilget fritak kan du søke opprykk, men fritak for emne gir ikke automatisk rett til studieplass på høyere studiekull.
 • Opprykk innvilges kun hvis det er plass på kullet.
 • Søknad om opprykk vurderes kun i relasjon til eventuelt ledige plasser på det kullet du primært ønsker deg inn på, og ikke i relasjon til lavere kull som du allerede har bestått og/eller fått fritak for.
 • Mange får ikke innvilget opprykk fordi kullene på medisin stort sett er fulle. For å bli vurdert for opprykk ved neste semester, må du sende inn en ny søknad.
 • Er det flere søkere enn ledige plasser på et kull, vil de som har søkt flest ganger bli prioritert. Loddtrekning benyttes til å avgjøre hvem i den samme prioriteringsgruppen som kan få opprykk dersom det ikke er plasser til alle.
 • Alle som søker fritak/opprykk, må like fullt levere politiattest.

Søknadsfrister

 • Nye studenter til høstkull: Er du tatt opp i høstkull, må du sende søknad så raskt som mulig etter at du har bekreftet opptaket i juli.
 • Nye studenter til vårkull: Er du tatt opp i vårkull, er det ønskelig at søknaden er oss i hende innen 1. november. Du kan da forvente svar før 1. januar.
 • Har du søkt tidligere, er det ønskelig at søknaden er oss i hende innen 1. august for høstkull og innen 15. desember for vårkull.

Hvis du velger å ikke følge kullet ditt i påvente av behandling av søknad om fritak, og søknaden din ikke innvilges, vil du få nedrykk i kull. Nedrykk i kull regnes som forsinkelse jf. § 7.3 (4) i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo der det heter: «En programstudent som blir mer enn fire semester forsinket totalt i medisinstudiet, mister ordinært studieretten til studieprogrammet.».

Søknad

For informasjon om hva søknad skal inneholde og hvor den skal sendes, gå til Godkjenning ved Det medisinske fakultet.

Søknad sendes til:

E-post

postmottak@medisin.uio.no.

Post

Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

Kontakt

MED-studieinfo

Examen philosophicum

 • Tidligere avlagt examen philosophicum ved UiO godkjennes automatisk.
 • Det kreves ingen formell søknad for examen philosophicum på 10 studiepoeng avlagt ved annen institusjon i Norge. Studieseksjonen vil gå igjennom eksterne resultater. Forventet behandlingstid: innen 1. september for høstkull og 1. februar for vårkull.
 • Examen philosophicum på 7.5 studiepoeng fra NTNU, krever i tillegg et perspektivemne eller annet emne, slik at summen av de to emnene overskrider 10 studiepoeng. Send egen søknad til postmottak@medisin.uio.no
 • For emner avlagt ved utdanningsinstitusjon i utlandet, merk at det må være fullt overlapp med innholdet i EXPHIL03 for å oppnå godkjenning. Send egen søknad til postmottak@medisin.uio.no  Det må påregnes lang behandlingstid for slike søknader.

Kontakt

MED-studieinfo

Publisert 20. aug. 2012 13:22 - Sist endret 24. aug. 2022 09:58