Taushetsplikten

Som student ved Det medisinske fakultet omfattes du av taushetsplikten om du i studiesammenheng yter helsehjelp som helsepersonell.

Studentenes taushetsplikt

"En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de reglene som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde.”  (Lov om universiteteter og høyskoler, § 4-6). Dette slås også fast i Helsepersonelloven, kapittel 1, § 3 

Hva innebærer dette for deg?

  • Informasjon du får kjennskap til skal holdes konfidensielt. Du kan ikke fortelle om pasientrelaterte hendelser til noen dersom det er den minste sjanse for at pasienten som er involvert kan settes i sammenheng med hendelsen.
  • Du kan kun sjekke pasientopplysninger dersom behovet er knyttet til det arbeidet du skal utføre.
  • Skriftlig materiale vedrørende pasienter og pasientbehandling er juridiske dokumenter som er omfattet av taushetsløftet, og må under ingen omstendighet komme på avveie.
  • Følg alltid avdelingens bestemmelser rundt journalhåndtering.
  • Du kan ikke lese din egen journal via journalsystemet. Innsyn må fremmes til foretaket etter gjeldende praksis.
  • Er du i tvil om informasjonen er taushetsbelagt, må du selv undersøke dette nærmere.

Taushetsplikten gjelder

  • både i forhold til eksterne og til medstudenter som ikke har behov for tilgang til opplysningene i sitt arbeid
  • både i og utenfor tjenesten
  • også etter opphør av arbeidsforhold/studieforhold.

Hovedregel om taushetsplikt

Taushetsbelagte opplysninger

Brudd på taushetsplikten

Helsepersonelloven slår fast at den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av taushetsplikten, straffes med bot eller fengsel inntil tre måneder. I følge lov om universiteter og høgskoler §4-8, nr.2 kan brudd på taushetsplikten være grunnlag for utestengning.

Publisert 15. nov. 2011 08:52 - Sist endret 9. juni 2015 13:26