English version of this page

Medisinsk testing og tilbud om vaksinering

Kan du være bærer av MRSA? Bør du ta tuberkuloseundersøkelse? Hva med BCG-vaksine? Se hvilke regler som gjelder for studenter i klinisk praksis, enten du studerer klinisk ernæring eller medisin.

Pasient som mottar vaksine.

Hva gjelder for nye helsefagstudenter? Husk at det er ditt ansvar å teste deg, og senere teste deg på nytt, dersom du kan ha vært utsatt for smitte. Foto: Colourbox.

Norske helsemyndigheter arbeider iherdig for å holde methicillinresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose utenfor norske sykehus. MRSA er spesielt farlig for personer med lavt immunforsvar, og derfor bør ikke sykehusinnlagte utsettes for smittefare.

En viktig del av dette arbeidet er å sikre at helsearbeidere, inkludert studenter i klinisk opplæring og praksis, ikke er bærere av MRSA.

Kan jeg være smittet av MRSA eller tuberkulose?

Alle nye studenter på klinisk ernæring og medisin må ta stilling til dette. Svarer du «ja» på noen av kontroll-spørsmålene, betyr det at du må teste deg, og at resultatet av prøven(e) må foreligge før du kan delta i klinisk undervisning.

Du må hele veien gjennom studieløpet huske på å sjekke deg dersom noen av svarene skulle ha endret seg fra «nei» til «ja». Spesielt viktig er det at du tenker igjennom dette

 • før du som medisinstudent starter på modul 1 (MED1100), modul 3 (MED3300) og modul 7 (MED5700)
 • før du som klinisk ernæringsstudent starter på ERN1010, ERN1100, ERN2200R, ERN3100, ERN3200 og ERN4500
 • før du skal ut i klinisk praksis og har kontakt med pasienter
 • etter utvekslingsopphold utenfor Norden, og for innreisende utvekslingsstudenter
 • etter annet opphold utenfor Norden i løpet av studietiden

Kontrollspørsmålene for tuberkulose:

 1. Kommer du fra, eller har du oppholdt deg sammenhengende i minst 3 måneder i løpet av de siste 3 årene, i land* med høy forekomst av tuberkulose?
 2. Har du vært i kontakt med personer som har tuberkulose eller har mistanke om at du selv kan være smittet med tuberkulose?

*Land med høy forekomst av tuberkulose er land utenfor: Skandinavia, Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Spania, Portugal, Monaco, Italia, Hellas, Storbritannia – UK, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Japan, USA, Cuba, Iran, Canada, Australia og New Zealand.

Test deg før klinisk undervisning

Tuberkulinprøving foretas av kommunehelsetjenesten: i Oslo på helsestasjonene i bydelene, eller på Diagnosestasjonen på Ullevål sykehus.

Du kan ikke følge klinisk undervisning før resultatene av testene foreligger og er negative. Studenter leverer prøvesvar til Studieseksjonen forut for oppstart av praksis. Senere er det ditt ansvar å ta ny undersøkelse dersom du i løpet av studiet har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt smittet.

Du kan alternativt vise tuberkulinattest som er foretatt tidligst 2 måneder etter at du forlot ett av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkuløs smitte.

Kontrollspørsmålene for MRSA:

 1. Har du i løpet av de siste 12 månedene vært innlagt eller fått omfattende behandling ved en helseinstitusjon utenfor Norden?
 2. Har du i løpet av de siste 12 månedene arbeidet som helsearbeider / frivillig utenfor Norden?
 3. Har du i løpet av de siste 12 måneder oppholdt deg i barnehjem, flyktningleir, asylmottak, katastrofeområde eller fengsel utenfor Norden?
 4. Har du i løpet av de siste 12 måneder arbeidet i asylmottak?
 5. Har du i løpet av siste 12 måneder hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr?
 6. Har du i løpet av siste 12 måneder fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)?
 7. Har du tidligere fått påvist MRSA og ikke senere hatt tre negative kontrollprøver?

Svarer du ja på ett av disse spørsmålene, skal du gjennomføre testing for MRSA hos lege. Husk at det kan ta opptil en uke å få svar. Studenter leverer prøvesvar til Studieseksjonen eller studieadministrasjonen for masterprogrammet i klinisk ernæring forut for oppstart av praksis. Husk at det er ditt ansvar å teste deg på nytt dersom du kan ha vært utsatt for smitte.

Ved studiestart må alle nye ernæringsstudenter fylle inn egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. Dette skal leveres til studieadministrasjonen ved Marielle Veneranda Bjerke. Siste frist er 1. september.

Vaksinering i regi av UiO

Hepatitt-B-virus forårsaker akutt leverbetennelse som kan føre til kronisk bærertilstand. Virus finnes hovedsakelig i blod og kroppsvæsker. Viruset smitter blant annet gjennom blodkontakt (stikk av blodig sprøyte). Fordi medisin- og ernæringsstudenter kan utsettes for smitte under utdanningen, tilbyr Folkehelseinstituttet gratis vaksine. For å få benyttet deg av vaksinasjonsprogrammet, må du følge instruksene som gis til nye studenter på Modul 1 og ERN1010.

Ikke nødvendig med BCG-vaksinasjon før oppstart av klinisk undervisning

BCG-vaksine beskytter mot tuberkulose-smitte. De fleste nye medisin- og ernæringsstudenter født i 1996 og senere, er ikke BCG-vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke lenger systematisk BCG-vaksinasjon av helsefagstudenter.Jamfør Folkehelseinstituttets tuberkolesevaksine-veileder.

Publisert 27. okt. 2016 09:39 - Sist endret 1. feb. 2022 11:43