Anatomi

Anatomi er læren om kroppens bygning på alle plan.

Organenes struktur og funksjon er nær knyttet sammen, slik at en ut fra oppbygningen vil kunne utlede mye om funksjonen. Det forusettes at studentene under læringsprosessen i anatomi greier å knytte struktur og funksjon sammen. Makroskopisk anatomi er læren om organers utseende, oppbygning og relasjoner slik vi observerer dem med bare øyet. Mikroskopisk anatomi er læren om celler, vev og organer slik vi observerer dem i utstryk eller snitt fra ulike vev i mikroskopet. Vi deler mikroskopisk anatomi inn i histologi, som er læren om vevenes og organenes oppbygning, og cytologi, som er læren om cellens struktur. Anatomi omfatter også læren om individets utvikling før fødselen (embryologi) samt menneskets utvikling (antropologi). Anatomien legger grunn for forståelsen av organenes normale funksjoner (fysiologi) samt utvikling av sykdom (patologi).

Anatomi inngår i undervisningen i modul 1 og i modul 2.

Undervisningsformer er forelesninger, team basert læring (tbl), histologikurs, disseksjon og demonstrasjoner av preparater samt smågruppeundervisning (lsb og pbl). Eksamensformen kan være skriftlig og muntlig. Merk at det i alle skriftlige eksamener der anatomi inngår som undervisning kan inngå hele spørsmål eller deler av spørsmål som fordrer anatomikunnskaper.

Læringsmål og læringsutbytte i modul 1:

Etter fullført modul 1 skal studentene ha inngående kjennskap til cellers mikroskopiske oppbygning, forståelse av alle viktige prosesser i cellen og kunne se sammenhenger mellom cellers struktur/morfologi og funksjon. Videre skal studentene kjenne den mikroskopiske sammensetningen av grunnleggende vevstyper, forstå sammenhengen mellom struktur og funksjonelle egenskaper og forstå hvordan celler danner ulike vev. Studentene skal kunne gjøre rede for sammenheng mellom struktur og funksjon av blod, benmarg og lymfatiske vev, og kjenne til de første trinn i fosterutviklingen. Studentene skal også kjenne oppbygning av brystvegg og brysthulens indre organer, og forstå sammenhengen mellom anatomi og organenes rolle i respirasjon og sirkulasjon.

Læringsutbytte i anatomi i blokk 1

Læringsutbytte i anatomi i blokk 2

Læringsutbytte i anatomi i blokk 3

Læringsmål og læringsutbytte i modul 2:

Etter fullført modul 2 skal studenten ha kunnskap om hele menneskekroppens oppbygning på mikroskopisk og makroskopisk nivå, og forstå sammenhenger mellom struktur/oppbygning og normalfunksjon. Studenten skal kjenne til menneskekroppens fosterutvikling, og kjenne til kroppens normale utvikling, aldring og tilpasning til ytre påvirkning. Grunnleggende kunnskap i anatomi skal kunne anvendes til å forstå kroppens normale funksjoner, og kunne utføre funksjonsundersøkelse, til å forstå sykdomsutvikling, samt danne underlaget for klinisk diagnostikk og behandling.

Læringsutbytte i anatomi i modul 2

Publisert 11. mars 2016 13:21 - Sist endret 12. feb. 2018 10:36