English version of this page

Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)

Klinikkens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor fagfeltene psykiatri, rus og avhengighet. Klinikken omfatter fem enheter organisert etter forskningstema og enhetene er lokalisert på sykehusene.

Psykiatrisk forskning er først og fremst opptatt av å studere psykiske lidelsers årsaksforhold, utvikling og utbredelse i befolkningen. I tillegg forsøker den å evaluere behandlingsresultater.

Målet er altså å bedre forstå psykiske lidelser for på den måten å øke kvaliteten på behandlingen av de samme lidelsene og å sikre at den behandling som gis er såkalt evidensbasert – det vil si har en dokumentert effekt.

Forskergrupper ved PHA

Her finner du en oversikt over klinikkens forskergrupper. Gruppeoversikten er delt inn etter avdelingstilhørighet.

Ansatte

Historikk

Historisk sett har fokus og satsning innenfor psykiatrisk forskning, som i andre fag som studerer mennesker, svingt mellom arv og miljø som den antatt viktigste årsaksfaktoren i ulike perioder. Mens 1960- og 70 tallet var preget av troen på miljø som årsaksfaktor til psykiske lidelser er pendelen nå svingt mot biologi og gener, noe som delvis har sammenheng med fremskrittene i teknologien som benyttes i slik forskning, særlig MR relaterte metoder for avbildning av hjernen til levende mennesker, og i forståelsen av genetikk.

Klinikk psykisk helse og avhengighet ble opprettet 1.1.2010 som følge av omorganiseringsprosessene ved OUS og UiO.

Med unntak av noen organisasjonsmessige endringer og en nærmere integrering med sykehusdelen er klinikken en forlengelse av det som tidligere het Institutt for psykiatri.

Kontakt

Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Gaustad sykehus 0372 Oslo Stedkode: 531000