Forskningsombudets mandat

For institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus HF og Akershus Universitetssykehus HF

Formål

Hovedoppgaven til et forskningsombud er å gi veiledning og råd til en ansatt i
forskningsetiske spørsmål.

Forskningsombudet skal fungere som et lavterskeltilbud for
forskere som har behov for en uforpliktende og uformell samtale i spørsmål om
forskningsetikk og redelighet.

Forskningsombudet skal også, innen rammene av mandatet og stillingsbrøk, kunne fungere
som en ressursperson for institusjonene i forebygging av uredelighet i forskning.

Virkeområde

Forskningsombudet er et tilbud til ansatte ved Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk
medisin, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, samt andre forskere og studenter uten ansettelsesforhold som utfører forskning ved institusjonene.

Forskningsombudet skal være uavhengig, og kan ikke samtidig inneha noen formell lederrolle ved institusjonene. Ombudet kan heller ikke ha bindinger til institusjonenes ledelse i form av å være medlem i utvalg og råd, når dette er egnet til å svekke ombudets uavhengighet.

Ombudet skal vurdere sin habilitet i alle enkeltsaker.

Forskningsombudets rolle er avgrenset til råd og veiledning i forskningsetiske saker i henhold til forskningsetikkloven. Forskningsombudet har ingen formell beslutningsmyndighet.

Forskningsombudets rolle er et supplement til institusjonenes øvrige kvalitetssystem i
forskning. Utøvelse av rollen må derfor tilpasses de til en hver tid gjeldende
saksbehandlingsrutiner ved institusjonene.

Forskningsombudet har et selvstendig ansvar for å påse at man i utøvelse av ombudsrollen ikke opptrer som partsrepresentant i saker som er til behandling i redelighetsutvalg eller i linjeledelsen. Ombudet kan dog, etter anmodning, konsulteres i forbindelse med slik saksbehandling. Forskningsombudet skal forøvrig avstå fra å gå inn i saker som er til behandling i institusjonenes linjeledelse eller redelighetsutvalg.

Nærmere om forskningsombudets oppgaver

Forskningsombudets hovedoppgave er å fungere som veileder i spørsmål som berører forskningsetikk og redelighet. Følgende oppgaver er tillagt ombudsrollen:

  • Råd og veiledning i forskningsetiske spørsmål.
  • Bistå med å løse konkrete saker så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå i institusjonen, herunder fungere som konfliktløser/megler innenfor forskningsombudets mandat. 
  • Utarbeide uttalelser i saker som forutsettes fulgt opp i henhold til institusjonenes rutiner for behandling av saker om redelighet i forskning
  • Bistå som ressursperson som ledd i institusjonenes forebyggende tiltak, herunder kurs og opplæring.

Saker skal dokumenteres på en hensiktsmessig måte, og partene i en sak skal få anledning til å uttale seg (kontradiksjonsprinsipp).

Forskningsombudet avgjør selv hvilke saker ombudet skal følge opp.

Dersom forskningsombudet vurderer at en sak kvalifiserer til vitenskapelig uredelighet etter forskningsetikkloven, kan ombudet av eget tiltak anmode institusjonsledelsen om at en sak bringes inn for redelighetsutvalget.

I slike saker skal imidlertid ombudet avstå fra å delta i forberedelsen eller behandling av saken, med mindre dette er avklart skriftlig med institusjonsledelsen og leder av utvalget.

Forskningsombudet skal i utøvelsen av sine oppgaver forholde seg til institusjonenes øvrige
stabs- og støtteapparat, herunder:

  • Videreformidle saker til Ph.d.-koordinatorer ved Det medisinske fakultet i saker som i all hovedsak berører veileder-stipendiat-rollen.
  • Samarbeide med institusjonenes forskningsstøtteheter i saker som berører ekstern finansiering og avklaringer på REK- og personvernområdet.
  • Videreformidle saker til linjeledelsen iht rutiner for personalsaker og varsling, i saker som i all hovedsak relaterer seg til personkonflikter.

Forskningsombudets kompetanse

Forskningsombudet skal ha god kunnskap om forskning som utgår fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Ombudet må ha relevant helsefaglig eller biologisk kompetanse på professornivå, og ha vært hovedveileder for doktorgradskandidater innen kliniske og/eller parakliniske fag.

Ombudet må ha god kunnskap om forskningsetikk generelt og anerkjente prinsipper for redelighet i forskning spesielt, herunder kjennskap til relevant regelverk innen helsefaglig og biomedisinsk forskning.

Det forutsettes også at forskningsombudet gjør seg kjent med institusjonenes kvalitetssystemer, instrukser og retningslinjer som gjelder for forskning og håndtering av saker om uredelighet.

Ombudet skal videre ha kjennskap til universitetets og sykehusenes beslutnings- og
organisasjonsstruktur, herunder rutiner for varsling.

Organisering

Forskningsombudet vil bli ansatt ved Det medisinske fakultet på åremål i opptil 20 % stilling etter avtale mellom de samarbeidende institusjonene. Åremålsperioden er på to år, og ordningen skal evalueres etter to år.

Mandatet kan endres av fakultetsledelsen i dialog med Universitetet i Oslos øverste ledelse samt ved ledelsen i Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Taushetsplikt

Forskningsombudet har taushetsplikt iht. forvaltningsloven § 13.

Årsrapport

Forskningsombudet skal utarbeide årlige rapporter, der det blant annet skal gjøres rede for antall henvendelser med angivelse av forelagte problemstillinger. Sakene skal være anonymiserte.

Avtale

Det utarbeides en egen avtale om forskningsombudsrollen mellom de involverte
institusjonene.

Publisert 20. mai 2022 09:26 - Sist endret 20. mai 2022 09:26