English version of this page

Om forskning ved Det medisinske fakultet

Fakultetet har en bred profil rettet både mot klinisk medisinsk forskning, medisinsk basalforskning, helseforskning og samfunnsmedisinske områder.

Vi satser på forskning av god internasjonal kvalitet

Våre kvalitetskriterier for forskning er

  • Håndverksmessig soliditet
  • Originalitet
  • Bred gyldighet
  • Grunnfestet etisk fundament
  • Relevans for pasient og samfunn

Stor spennvidde

Vår forskning favner bredt. Spennvidden vises gjennom fakultetets tre institutter som dekker alt fra klinisk medisinsk forskning og medisinsk basalforskning, via helseforskning til samfunnsmedisinske områder.

Samarbeidet med universitetssykehusene i Oslo og Akershus er et fundament i vår virksomhet. Det sikrer bredden i forskningen og optimal bruk av ressurser.

Finn ut mer om vår forskning gjennom oversiktene for forskergrupper, forskningsprosjekter og forskningssentre.

Fra sykeseng til laboratoriebenk

Translasjonsforskningen har blitt et stadig viktigere område ved fakultetet. Den skal bygge bro mellom grunnforskning og klinisk forskning. Forskningen tar sikte på å omsette kunnskap fra basalfagene til praktisk anvendelse i pasientbehandlingen.

På tvers av faggrenser

Medisinsk forskning er en tverrfaglig øvelse. Våre forskere samarbeider for eksempel med fagfolk innen biovitenskap, statistikk, antropologi, psykologi, fysikk og informatikk. Dette gir unike forskningsfelleskap ved eget fakultet, andre fakulteter ved UiO, samt andre universiteter og forskningsinstitutter i Norge.

Forskerutdanning for bedre helse

Fakultetet har et samfunnsoppdrag i å levere godt skolerte forskere som bidrar til bedre helse. Vår forskning legger grunnlaget for utdanningen vi tilbyr våre ph.d.-kandidater for å nå denne målsettingen.

Etisk forskning

Forskningen krever ofte håndtering av etiske utfordringer. Vi streber etter god forskningspraksis og etterlevelse av lovverk for å for å sikre at håndteringen skjer etter høye etiske standarder. Les mer om forskningsetikk ved fakultetet.

Vitenskapelig utstyr

God forskning avhenger av omfattende og kostbar forskningsinfrastruktur. Samarbeid på tvers av fagmiljøene er også her helt avgjørende for å utnytte disse fasilitetene best mulig. Les mer om våre kjernefasiliteter og annen forskningsinfrastruktur.

Kilder til finansiering

Vår forskning er i hovedsak finansiert gjennom grunnbevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet, prosjektmidler fra Norges forskningsråd, samt deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og utvikling. I tillegg søker forskere på midler fra institusjoner som Helse Sør-øst og Kreftforeningen.

Forskningen ved instituttene

Aktuelle forskningssaker

Strategi

Publisert 24. mars 2011 15:02 - Sist endret 19. jan. 2022 12:49