Organisatoriske og strukturelle rammer for utvikling av samarbeid mellom kommuneledere, klinikere og forskere

Avslutningsseminar FYSIOPRIM

FYSIOPRIM inviterer til avslutningsseminar om organisatoriske og strukturelle rammer for utvikling av samarbeid mellom kommuneledere, klinikere og forskere.

Seminaret har blitt gjennomført.

Presentasjonene er nå tilgjengelige ved klikk på tittelene i programmet. 

 

Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) var fremsynte da de allerede i 2009, før samhandlingsreformen, valgte å lyse ut midler til forskning i primærhelsetjenesten. Midlene gikk til ett stort prosjekt, FYSIOPRIM, der en hovedmålsetting var å utvikle modeller for samarbeid mellom forskningsmiljøene og primærhelsetjenesten. FYSIOPRIM er omtalt i Meld. St. 26: «Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet» og i kommunenes strategiske forskningsutvalg sin sluttrapport til HO21.

Nå 10 år senere er det et økende fokus på behovet for et kunnskapsløft i kommunen og klare sentrale føringer for en økt forskning og innovasjon i kommunal sektor for å løse de samfunnsutfordringene vi står overfor fremover. Dette krever at kommunene tar en mer aktiv rolle som forskningspartner og prosjekteier enn hva man har hatt tradisjon for, og flere norske kommuner prøver nå ut ulike modeller for et mer formalisert samarbeid med universitetene.

Hvilke erfaringer og resultater sitter man så igjen med etter 10 år med FYSIOPRIM?

På vegne av partnerne, UiO, NTNU og Trondheim kommune, inviterer FYSIOPRIM kommuner, forskere og politikere til et avslutningsseminar og erfaringsutveksling. 

Program

0830-0840

Velkommen

Eilin Ekeland

0840-0855

Fysiofondet: Hvorfor satset Fondet på FYSIOPRIM?

Siv Mørkved

DEL 1

HVA HAR VI GJORT?

 

0855-0910

Hva har FYSIOPRIM levert?

Nina Vøllestad

0910-0930

Modellforsøk i FYSIOPRIM: To ulike tilnærminger til samarbeid mellom forskere, klinikere og kommuneledere: «Trondheimsmodellen» og «Oslomodellen»

Kari Anne I. Evensen

Wenche Bjorbækmo

0930-0940

Spørsmål og svar

 

DEL 2

HVA MED VEIEN VIDERE?

 

0940-0950

Oppdrag «Universitetskommune»!

Strukturer for samarbeid mellom offentlig sektor og akademia

Pernille Thingstad

0950-1000

Erfaringer fra FYSIOPRIM og videreføring av modeller i FoU-arbeid

Gard Myhre

1000-1025

Kommentarer/oppspill til diskusjon fra ulike aktører: Myndigheter, akademia/utdanning, kommuner

Eivind Engebretsen

(ordstyrer)

1025-1030

Oppsummering og avrunding

Eilin Ekeland

De som presenterer

Eilin Ekeland er fysioterapeut og leder av Fysiofondet. Hun er har betydelig erfaring som kommunefysioterapeut og har master i folkevitenskap, samt idrett og pedagogikk grunnfag. Hun var forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund fra 2005 til 2013, og medlem i Unios styre (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede). Huner er nå virksomhetsleder for Aktivitet og rehabilitering i Drammen kommune.

Siv Mørkved er professor ved NTNU og assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF. Hun er tidligere leder av Fysiofondet, og var leder da det ble utlyst midler til større forskningsprogram i primærhelsetjenesten.

Nina Vøllestad er professor ved Universitetet i Oslo og programleder for FYSIOPRIM. Hennes primære forskningsinteresse retter seg mot muskelskjelettsykdommer og -plager, hva som er de underliggende årsakene og hva som kan bidra til bedring og forebygging. Hennes forskning favner bredt, fra grunnleggende mekanismestudier, via effektstudier (inkludert helseøkonomi) til metodestudier.

Kari Anne I. Evensen er fysioterapeut med spesialisering i barne- og ungdomsfysioterapi og professor ved NTNU og OsloMet. Hun er prosjektleder for Trondheimsmodellen i FYSIOPRIM. Hennes primære forskningsfelt omhandler premature barn, og hun leder forskningsgruppen NTNU Low Birth Weight Life, som studerer langtidskonsekvenser av å være født med med lav fødselsvekt fra barnealder og opp til voksen alder.

Wenche Bjorbækmo er fysioterapeut og professor ved OsloMet. Hennes faglige interesser inkluderer: Bevegelse og erfaring, fysioterapi, kronisk sykdom, funksjonshemning og rehabilitering/ habilitering.

Pernille Thingstad er fysioterapeut, postdoktor og prosjektleder i universitetskommunen på området helse og velferd for å utvikle strukturer som fremmer forskning, utdanning og innovasjon i kommunal sektor. Hennes primære forskningsfelt er geriatri, og hennes forskningsinteresser inkluderer: Aldersjusterte endringer i fysisk og kognitiv funksjon, analyse av gange, aktivitetsmålinger, tjenesteutvikling og brukerforløp.

Gard Myhre er fysioterapeut og avdelingsleder for avtalepraksis i Trondheim kommune. Han har vært med i FYSIOPRIM siden 2015.

Eivind Engebretsen er professor og visedekan for postdoktor- og masterprogrammer ved Universitetet i Oslo. Han forsker på medisinske og helsefaglige beslutningsprosesser i et vitenskapsteoretisk perspektiv, og særlige interesseområder innebærer: Kunnskapstranslasjon, begrepene bærekraft og evidens medisinske tekster, og forskerutdanning.

 

Arrangør

FYSIOPRIM
Publisert 15. sep. 2020 10:02 - Sist endret 8. okt. 2020 10:54