English version of this page

Antibiotikaforskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner (avsluttet)

Bruk av Kollegabasert terapiveiledning (KTV) for å fremme en mer hensiktsmessig antibiotikaforskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner. En randomisert, kontrollert studie i allmennpraksis

Om prosjektet

Overforbruk av antibiotika ved virale infeksjoner eller for selvhelbredende infeksjoner representerer et globalt helseproblem fordi det fremmer utvikling av antibiotikaresistens. I dette prosjektet kartlegges først allmennlegers forskrivningspraksis av antibiotika for akutte luftveisinfeksjoner. Deretter evalueres effekten av en pedagogisk intervensjon for å kvalitetsforbedre forskrivningen.  80 etterutdanningsgrupper i allmennmedisin i Sør-Norge ble rekruttert til en pedagogisk intervensjon der de ble randomisert til å gjennomføre ett av to emnekurs (bedre bruk av antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner eller mer hensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre) på den måten at de første er kontrollgruppe for sistnevnte – og omvendt. En sammensatt intervensjon ble utviklet bestående av besøk av Kollegakonsulent i etterutdanningsgruppene, tilbakemeldinger på egen forskrivningspraksis før og etter kurset, samt regionale dagskurs. Utkommemål for evalueringen er forskrivningsrater av antibiotika samt antibiotikafordeling (bredspektret vs. smalspektret) for de ulike diagnosene ett år før sammenlignet med ett år etter intervensjonen.

Resultater

Artikkel som analyserer baselinedata fra året før intervensjonen ble publisert i Journal of Antimicrobial Chemotherapy i juli 2011.

Kvalitetssikring, bearbeiding og analyse av før-etter data er i gang.

Bakgrunn

Prosjektet er en del av KTV-prosjektet

Finansiering

Den norske legeforening

Helse- og omsorgsdepartementet

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektet er en arm av fellesprosjektet Kollegabasert terapiveiledning (KTV), der også underprosjektene til Sture Rognstad og Sigurd Høye inngår.

  • Antibiotikasenteret for primærmedisin
  • Reseptregisteret

Start - slutt

2008-2013

 

Publisert 4. mai 2011 14:33 - Sist endret 1. okt. 2020 14:44

Kontakt

Svein Gjelstad