English version of this page

Helsekompetanse og psoriasis (avsluttet)

I denne studien vil vi undersøke »Health literacy» begrepet ved bruk av både kvantitative og kvalitative metoder hos personer med psoriasis. Ny kunnskap om helsekompetanse er viktig for å tilrettelegge støttetiltak for å styrke egenmestring.

Om prosjektet

Helsekompetanse (Health literacy) dreier seg om hvilke personlige egenskaper og sosiale ressurser som trengs for å få tilgang til, forstå, vurdere og bruke ulik type helserelatert informasjon og kunne navigere i helsetjenestetilbudet. I denne studien vil vi undersøke »Health literacy» (HL) begrepet ved bruk av både kvantitative og kvalitative metoder hos personer med psoriasis. Vi vet svært lite om HL hos personer med psoriasis og ny kunnskap om HL er viktig for utvikling av tilrettelagte støttetiltak for å styrke self-management (egenmestring).

Mål

Hensikten med studien er å undersøke helsekompetanse hos personer med psoriasis som er tilbake i ordinært helsetjenestetilbud etter klimabehandling på Gran Canaria.

Bakgrunn

Psoriasis er en kronisk autoimmun hudsykdom som rammer mellom 2 - 3 % av den norske befolkning. Sykdommen har varierende forløp og oppfattes i dag som en systemsykdom. De siste årene har det vært økende fokus på sykdommens komorbiditetsproblematikk, for eksempel overvekt, hjerte- karsykdom og diabetes, samt livsstilsfaktorer som økt forbruk av alkohol og tobakk. Det å leve med psoriasis kan være vanskelig, både i forhold til fysiske og psykiske plager, men også i forhold til tilfredshet med livet og mange opplever utbrudd og/eller forverring av sykdommen ved psykiske belastninger.

Klimabehandling er offentlig finansiert via statsbudsjettet og organiseres via Seksjon for Behandlingsreiser ved OUS. Behandlingsreisene til Gran Canaria varer i tre uker og for behandling av psoriasis utnytter man først og fremst naturlig sollys og varme. Det er tidligere ikke utført undersøkelser relatert til pasienter med psoriasis videre oppfølging i primærhelsetjenesten etter gjennomført klimabehandling. 

Egenmestring (self-management) av sykdommen er viktig ved psoriasis hvor egenbehandlingen ofte innebærer tidkrevende hudbehandling samt daglige behandlings- og livsstilsvalg. Fra mange studier vet vi at det generelt sett er sammenheng mellom lav health literacy og for eksempel dårlig helse, antall innleggelser på sykehus og feil bruk av medisiner. Samtidig finnes det tilnærmet ingen kunnskap om betydningen av health literacy eller helserelatert kompetanse i psoriasispopulasjonen hverken i Norge eller internasjonalt.  

Metode

Studien vil innebære bruk av både kvantitative og kvalitative metoder:

 • I en tverrsnittsundersøkelse beskrives variasjoner av HL og sammenhenger med sosiodemografiske, medisinske og psykososiale mål.
 • I 2-3 fokusgruppeintervjuer skal det undersøkes hvordan personer med psoriasis forstår og søker helseinformasjon. Dette suppleres med 2 -3 fokusgrupper med tverrfaglig helsepersonell.

Delprosjekter

Delprosjekt 1: Tverrsnittstudie

824 pasienter med psoriasis som har deltatt i klimabehandling i perioden 2011- 2016 har blitt inkludert i en spørreundersøkelse hvor de besvarer et sammensatt spørreskjema. Spørreskjemaet består av Health Literacy Questionnaire, som kartlegger helsekompetanse gjennom 9 ulike domener;  

 • om man føler seg forstått og støttet av helsepersonell
 • om man har tilstrekkelig informasjon til å ivareta egen helse
 • om man aktivt tar vare på egen helse
 • om man har sosial støtte i forhold til helse
 • vurdering av helseinformasjon
 • evne til å aktivt engasjere seg i samhandling med helsepersonell
 • hvordan man opplever det å navigere i helsesystemet
 • evne til å finne god helserelatert informasjon
 • evne til å forstå helseinformasjon godt nok til å vite hva man skal gjøre

I tillegg kartlegges blant annet demografiske data, psoriasis relatert kunnskap, livskvalitet knyttet til psoriasis, sykdomsalvorlighetsgrad, egenmestring og sykdomsforståelse, samt informasjon om erfaringer med samarbeid med ulike typer helsepersonell og bruk av ulike helsetjenester.

Delprosjekt 2 : Fokusgrupper med tverrfaglig helsepersonell og med personer med psoriasis hvor resultater fra tverrsnittstudien vil benyttes i diskusjonene.  

Tema i fokusgrupper med personer med psoriasis vil være syn på samarbeidsrelasjonen mellom pasient og helsearbeidere, betydningen av helsekommunikasjon og hvordan orientere seg i forhold til tilgjengelige helsetjenester. Denne type kunnskap er viktig for utvikling av sykdomsinformasjon og behandlingstiltak som kanskje kan være mer virksomme enn de vi har til rådighet i dag.

I fokusgrupper med helsepersonell vil samle erfaringer fra tverrfaglig helsepersonell som til daglig arbeider med personer med psoriasis.  Tema vil for eksempel være syn på samarbeidsrelasjonen mellom pasient og helsearbeidere, hvordan de informerer personer med psoriasis om sykdommen, betydningen av helsekommunikasjon og hvordan de tilrettelegger for at pasientene mottar nødvendige /tilgjengelige helsetjenester.

Finansiering

Studien fullfinansieres av Universitetet i Oslo, Institutt for Helse og samfunn, Avdeling for helsefag som et 2 årig postdoktor prosjekt. 

Samarbeid

 • Seksjon for behandlingsreiser, Stab for samhandling og internasjonalt samarbeid, OUS,
 • Deakin University, Australia

Start - slutt

2016-2019

Publisert 11. jan. 2018 12:46 - Sist endret 10. aug. 2022 12:48