English version of this page

KIMOH- Kort intervensjon for medikament overforbruks hodepine (avsluttet)

Behandling av medikamentutløst hodepine i allmennpraksis

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Første del av prosjektet er en deskriptiv studie hvor pasienter med kronisk hodepine identifiseres i helsetjenesten og deres bruk av helsetjenester og behandling kartlegges. Denne kartleggingen viser at de fleste av disse pasientene bare er i kontakt med fastlegen sin.

Basert på dette er det utviklet en kort intervensjon for MOH samt et kurs for fastleger der de lærer om kort intervensjon for MOH. Det ble gjennomført en pilotstudie der 6 fastleger deltok. På bakgrunn av tilbakemeldinger og resultater fra pilotstudien er kort intervensjon for MOH ytterligere utviklet og intervensjonen skal testes i en cluster-randomisert kontrollert studie i norsk allmennpraksis. Pasientene følges opp både med et klinisk hodepineintervju hos hodepinelege samt en prospektiv hodepinedagbok. Hovedmålsettingen med studien er å se om det er mulig å redusere MOH og medikamentoverforbruk ved hjelp av kort intervensjon utført hos fastlegen.  Dersom studien gir positive resultater vil man forsøke å implementere denne behandlingsformen av MOH i allmennpraksis. Dette vil kunne føre til en forandring i behandlingen av disse pasientene som til nå ofte har vært henvist til sykehus.

Mål

Studien er en randomisert klinisk kontrollert studie, og hovedmålsetningen med studien er å se om det er mulig å redusere MOH og medikamentoverforbruk ved hjelp av kort intervensjon utført hos fastlegen. Studien foregår i allmennpraksis, og fastleger og deres pasienter har blitt invitert til å delta. Dersom studien gir positive resultater vil man forsøke å implementere denne behandlingsformen med kort intervensjon av MOH i allmennpraksis. Dette vil kunne føre til et markant skifte i behandlingen av disse pasientene til gevinst for så vel pasienten som reduserte direkte og indirekte kostnader for samfunnet.

Resultater

Deskriptiv artikkel om kronisk hodepine, bruk av helsetjenester og behandling publisert. Artikkel basert på pilotundersøkelsen er skrevet og sendt inn til tidsskrift. Studieprotokoll/metodeartikkel til hovedstudien er publisert. Hovedstudien er nærmest fullført (cluster-randomisert RCT mot “business as usual”). Tidspunkt for hovedoutcome og den blindede delen av studien er avsluttet, og åpen 1-årsoppfølging pågår. Interimanalyse for å vurdere eventuell overkryssing av kontroller til aktiv arm er gjennomført og viser betydelig bedre respons i behandlet gruppe. Kontrollgruppe er dermed krysset over i et cross-over design.

Publikasjoner

Bakgrunn

Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) er en vanlig årsak til kronisk hodepine (hodepine > 15 dag/mnd)  i den norske befolkningen og har en prevalens på 1-2 %. MOH er en av de mest kostbare nevrologiske sykdommene for samfunnet. En stor andel av pasienter med MOH kommer aldri i kontakt med nevrologer og det kan virke rasjonelt og kostnadsbesparende å få gjennomført avvenning fra medikamentoverforbruk i primærhelsetjenesten.

Det er nylig vist at en del av MOH-pasientene oppfyller generelle kriterier for avhengighet av deres hodepinemedisinering. Kort intervensjon (eng: Brief intervention) er en veldokumentert behandlingsmåte for overforbruk av alkohol og begynner å bli brukt også for overforbruk av andre avhengighetsskapende stoffer.

Finansiering

4-årig universitetsstipend tilknyttet Avdeling for allmennmedisin fra september 2008.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiO og AHUS. Professor/overlege Christofer Lundqvist (HØKH, nevro.avd AHUS) er prosjektleder og hovedveileder. Professor Jørund Straand (avdeling for allmennmedisin/AFE Oslo, UiO) og professor/overlege Michael Bjørn Russell (Head and Neck Research group, Forskningssenteret, AHUS) er biveiledere. Cand. med. Espen Saxhaug Kristoffersen er stipendiat i prosjektet. Andre samarbeidspartnere er forskningssjef Hilde Lurås (Forskningssenteret, AHUS) og professor/overlege Jan Frich (HELED, UiO).

Publisert 27. apr. 2011 10:53 - Sist endret 1. okt. 2020 14:50