English version of this page

Bedre Pårørendesamarbeid

Implementering av anbefalinger for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer.

helsepersonell i samtale med pasient og pårørende

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mål

Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre samarbeidet mellom pårørende, pasienten/brukeren og de profesjonelle, og slik bedre den psykososiale helsen til brukerne og pårørende, samt kvaliteten på tjenestene. Det vil skje gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge i hvilke grad utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid ved psykoselidelser blir brukt.
 • Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivå.  
 • Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres.
 • Forbedre implementeringen av utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid.
 • Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, pårørende, ansatte og tjenestene.
 • Undersøke om gevinstene ved bedre familiesamarbeid står i forhold til kostnadene.

Resultater

Bakgrunn

Ved alvorlige psykiske problemer er det viktig å få til et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og de profesjonelle. Psykoedukativt familiesamarbeid er en av de best dokumenterte behandlingsmetodene ved alvorlige psykiske problemer, og kan gi:

 • bedre helse og livskvalitet for brukeren og de pårørende
 • øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene
 • støtte og veiledning til de pårørende

Norge har hatt nasjonale retningslinjer for pårørendesamarbeid i flere år, både generelt og spesielt for behandling av psykoselidelser. Disse anbefalingene er imidlertid i varierende grad tatt i bruk.

Hva skal vi gjøre?

15 enheter på DPS-nivå (distriktspsykiatriske sentre) ble med høsten 2018 og skal være med i prosjektet i ca. 2 år. Halvparten av enhetene får ekstra implementeringsstøtte i intervensjonsperioden (1,5 år f.o.m. 1. april 2019) etter loddtrekning. De andre enhetene får ekstra implementeringsstøtte etter intervensjonsperioden. Ved hver enhet vil pasienter med deres nærmeste pårørende bli inkludert i studien etter informert samtykke.

Finansiering

 • NFR

Samarbeid

 • Ahus
 • OsloMet
 • TIPS Sør-Øst
 • Helse Fonna
 • Vestre Viken
 • Sykehuset Vestfold HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Oslo Universitetssykehus

Alle delene av prosjektet vil foregå i tett samarbeid med representanter for de pårørende, brukerne, ansatte og tjenestestedene. Se mer informasjon på clinicaltrials.gov

Start - slutt

2017 - 2021

Publisert 1. nov. 2017 11:39 - Sist endret 18. jan. 2021 10:11

Kontakt

Prosjektleder: Reidar Pedersen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere