English version of this page

Bedre Pårørendesamarbeid

Implementering av anbefalinger for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer.

helsepersonell i samtale med pasient og pårørende

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mål

Hovedmålet med dette prosjektet er å bedre samarbeidet mellom pårørende, pasienten/brukeren og de profesjonelle, og slik bedre den psykososiale helsen til brukerne og pårørende, samt kvaliteten på tjenestene. Det vil skje gjennom følgende delmål:

 • Kartlegge i hvilke grad utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid ved psykoselidelser blir brukt.
 • Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivå.  
 • Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres.
 • Forbedre implementeringen av utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid.
 • Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, pårørende, ansatte og tjenestene.
 • Undersøke om gevinstene ved bedre familiesamarbeid står i forhold til kostnadene.

Resultater

Bakgrunn

Ved alvorlige psykiske problemer er det viktig å få til et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og de profesjonelle. Psykoedukativt familiesamarbeid er en av de best dokumenterte behandlingsmetodene ved alvorlige psykiske problemer, og kan gi:

 • bedre helse og livskvalitet for brukeren og de pårørende
 • øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene
 • støtte og veiledning til de pårørende

Norge har hatt nasjonale retningslinjer for pårørendesamarbeid i flere år, både generelt og spesielt for behandling av psykoselidelser. Disse anbefalingene er imidlertid i varierende grad tatt i bruk.

Hva skal vi gjøre?

15 enheter på DPS-nivå (distriktspsykiatriske sentre) ble med høsten 2018 og skal være med i prosjektet i ca. 2 år. Halvparten av enhetene får ekstra implementeringsstøtte i intervensjonsperioden (1,5 år f.o.m. 1. april 2019) etter loddtrekning. De andre enhetene får ekstra implementeringsstøtte etter intervensjonsperioden. Ved hver enhet vil pasienter med deres nærmeste pårørende bli inkludert i studien etter informert samtykke.

Finansiering

 • NFR

Samarbeid

 • Ahus
 • Vestre Viken
 • TIPS Sør-Øst
 • Sykehuset Vestfold HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Oslo Universitetssykehus
 • OsloMet
 • Helse Fonna

Alle delene av prosjektet vil foregå i tett samarbeid med representanter for de pårørende, brukerne, ansatte og tjenestestedene. Se mer informasjon på clinicaltrials.gov

Start - slutt

2017 - 2027

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Reidar (2022). Bedre pårørendesamarbeid (BPS) - bruk av resultatene og sosial innovasjon.
 • Pedersen, Reidar & Hestmark, Lars (2021). Lokal veiledning etter fidelitymåling.
 • Hestmark, Lars (2021). Intervensjonspakken.
 • Hestmark, Lars (2021). Hva har intervensjonsenhetene lykkes med?
 • Hestmark, Lars (2021). Bedre PårørendeSamarbeid - Et forsknings- og forbedringsprosjekt ved psykosepoliklinikken SODPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Carlsen, Simon (2021). Om taushetsplikten – teori og praksis.
 • Pedersen, Reidar (2021). Avslutning og veien videre.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etiske aspekter ved en nullvisjon om selvmord og forebygging.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne? .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). The IFIP study: Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in mental health centres. Barriers and facilitators to family involvement.
 • Pedersen, Reidar (2021). Scaling up the implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP-SPARK).
 • Hestmark, Lars & Pedersen, Reidar (2021). Assessments of fidelity (primary outcome measure) - preliminary results, impressions, and status.
 • Pedersen, Reidar (2021). Introduction to the project, status and progress.
 • Romøren, Maria & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Preliminary results from interviews with patients and relatives (their experiences with the intervention).
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). "Hadde noen hjulpet oss med å snakke sammen da jeg ble syk, hadde jeg vært nykter i dag"- En presentasjon av forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) i psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar & Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Presentasjon prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid - foreløpige resultater og mulige spredning.
 • Pedersen, Reidar (2021). Selvmordsforebygging, nullvisjon og etikk.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?
 • Pedersen, Reidar (2021). Velkommen, praktisk info og kort intro til prosjektet Bedre pårørendesamarbeid (BPS).
 • Pedersen, Reidar (2021). Videre implementeringsstøtte for enhetene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Videre implementeringsstøtte for enhetene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om taushetsplikten.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om taushetsplikten.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Velkommen, praktisk info og kort intro til prosjektet Bedre pårørendesamarbeid (BPS).
 • Pedersen, Reidar (2021). Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene.
 • Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Hvordan jobbe systematisk – med implementeringen og i praksis?
 • Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Hvordan jobbe systematisk – med implementeringen og i praksis?
 • Pedersen, Reidar & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling 4 .
 • Norheim, Irene (2021). Questionnaires patients and relatives - status and progress.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Om psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) og betydningen av PEF for det generelle pårørendesamarbeidet.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hva slags pårørendesamarbeid bør alle pasienter med psykoselidelser og deres pårørende få tilbud om? Nasjonale føringer og intervensjonspakken i BPS.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hva har intervensjonsenhetene lyktes med?
 • Pedersen, Reidar (2021). Lokal veiledning i BPS for Asker DPS etter fidelitymåling.
 • Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Hvem skal gjøre hva på hvilket nivå – og hvem har ansvaret? Behandlere, pårørendekoordinator, forbedringsteam? Team, seksjon, avdeling, klinikk?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. .
 • Pedersen, Reidar (2020). Dilemmaer i moderne psykiatri - om pårørendesamarbeid m.m.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid? Eksempel fra psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar & Heiervang, Kristin Sverdvik (2020). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling nr 3.
 • Pedersen, Reidar (2020). Om taushetsplikten og pårørende.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid .
 • Norheim, Irene (2020). Implementeringstøtte kontrollenhetene i BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS).
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag).
 • Pedersen, Reidar (2020). Pårørende. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 72–82.
 • Pedersen, Reidar (2020). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19? [Internett]. TSB nyhetsbrev.
 • Pedersen, Reidar; Romm, Kristin Lie; Hymer, Inger Stølan; Norheim, Irene; Holter, Marit & Hegelstad, Wenche [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser .
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Romøren, Maria (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Vestfold.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid - status høst 2019.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern .
 • Pedersen, Reidar (2019). Undervisning psykiatri og etikk.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid .
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2018). Presentasjon prosjektet Bedre pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2018). Presentasjon prosjektet "Bedre pårørendesamarbeid".
 • Pedersen, Reidar (2018). Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet.
 • Pedersen, Reidar (2018). Pårørendearbeid.
 • Pedersen, Reidar (2017). Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer .
 • Pedersen, Reidar (2017). A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2017 11:39 - Sist endret 28. nov. 2022 10:10