Resultater av samhandlingsreformen

Prosjektet baserer sine analyser på en rekke registerdatasett. Et sentralt siktemål er å identifisere effekter av reformen og dens virkemidler for pasientene. Det gjelder selve behandlingsutfallet, kvaliteten på tjenestene, og hvorvidt reformen bidrar til at mer behandling skjer i kommuner og primærhelsetjenesten.

Om prosjektet

Prosjektet ønsker å identifisere hvilke effekter samhandlingsreformen får for pasientene som følge av kommunal medfinansiering og overføring av det økonomiske ansvar for utskrivningsklare sykehuspasienter til kommunene.

Prosjektet vil også analysere effekter av rettslige og organisatoriske virkemidler som etablering av koordinatorer og samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner. Det er et siktemål å klarlegge i hvilken grad de ulike virkemidlene har ført til ønskete endringer i pasientbehandling, og vurdering av hvilke kommunale tiltak som gir best effekt.

Mål

Prosjektet vil adressere problemstillinger som er sentrale for samfunnets evne til å møte utfordringene knyttet til gode og effektive helsetjenester for befolkningen. I tillegg til metode, legger vi også vekt på spørsmål knyttet til utilsiktede virkninger av reformen og problemstillinger som vil være relevante for mulige forbedringer. For eksempel legger vi vekt på å identifisere hvilke kommunale tiltak som ser ut til å gi størst effekt.

Bakgrunn

Samhandlingsreformen har som målsetting å sikre mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Reformen skal bidra til at en større del av tjenestene utføres i kommunene, og den skal styrke forebygging og bedre folkehelsen. For at disse mål skal oppnås, legger reformen opp til et sett med rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske virkemidler.

Finansiering

Forskningsrådet

Samarbeid

Publisert 8. okt. 2013 13:40 - Sist endret 11. apr. 2019 09:23