Årsplan for HELSAM 2021-2023

HELSAMs årsplan gir oversikt over konkrete tiltak som skal gjennomføres på institutt- og/eller avdelingsnivå i perioden 2021-22. Årsplanen er utarbeidet innenfor årsplanen til Det medisinske fakultet og Strategi 2030 for Universitetet i Oslo.

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 

1. Øke antall praksisplasser for medisinstudentene og på sikt utvide praksis til 10 uker. Det er av særlig prioritet å øke antall praksisplasser i sykehjemmene.

2. Følge opp Det medisinske fakultets rekrutteringsstrategi for masterprogrammene blant annet gjennom mer koordinerte informasjonskampanjer.

3. Etablere en studentledet gruppe som skal utvikle møteplasser for studentene på tvers av studieprogrammene på alle nivåer ved Helsam.

4. Videreføre fagmiljøet ved Sykepleievitenskap blant annet gjennom planene som er lagt for utviklingen av mastergrad i Tverrfaglig helseforskning.

5. Videreføre arbeidet med samordning av masteremnene i metode og statistikk.

6. Videreutvikle og samordne EVU-aktiviteten ved instituttet.

UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning

7. Fortsette utviklingen av registerbasert forskningsstruktur som kan benyttes på bred basis i instituttets helse- og helsetjenesteforskning.

8. Utvikle kurs i forskningsetikk for ansatte på alle nivå.

9. Øke fokuset på kvalitet i forskningen gjennom å øke andelen publikasjoner i Nivå-II-tidsskrifter.

10. Trekke flere studenter med i forskningen.

UiO skal styrke dialogen med omverden og arbeide for at kunnskap tas i bruk

11. Løfte fram eksempler på forskningsdrevet nyskapning i helsetjenesten og andre eksempler der Helsams forskning kan få betydning for utvikling av helsetjenesten og endret undervisningspraksis.

12. Fortsette arbeidet med å utvikle møteplasser mellom instituttet og helsetjenestene blant annet gjennom seminarer og frokostmøter.

UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktiv arbeids- og studiested

13. Fortsette arbeidet med etablering av et eget Helsam-hus.

14. Utvikle flere felles møteplasser for instituttets ansatte.

15. Videreutvikle bemanningsplanen for faste vitenskapelige stillinger og foreta kritisk vurdering av alle nytilsettinger.

16. Forbedre rutinene ved mottak av nytilsatte og ved overgang til pensjonsalderen.

17. Iverksette de nye retningslinjene for post doc-er og blant annet ta i bruk karriereplaner og mentorordninger for denne gruppen.

18. Legge FNs bærekraftsmål til grunn for all virksomhet og blant annet redusere bruken av transportmidler som baseres på fossil energi.

Se også: 

Publisert 3. mai 2021 14:56 - Sist endret 3. mai 2021 15:34