Strategi

Visjon: Institutt for helse og samfunn skal være et synlig og grensesprengende fagmiljø som driver forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå, av betydning for helse og samfunn, lokalt og globalt.

Institutt for helse og samfunn tar utgangspunkt i de overordnede mål som Universitetet i Oslo har i Strategi 2020, og som Det medisinske fakultet har lagt til grunn i utformingen av sin strategiplan.

Institutt for helse og samfunn skal gjennom forskning, undervisning og formidling fremme UiO som:

Et grensesprengende universitet ved å:

1. Styrke forskning og undervisning innen helse, sykdom, helsetjeneste og samfunnet, lokalt og globalt
2. Fremme tverrfaglighet i forskning og undervisning internt på instituttet, mot fakultetet og universitetet
3. Fremme internasjonalt samarbeid/partnerskap innen forskning og undervisning
4. Styrke internasjonal profil på forskning og undervisning ved instituttet

Læringsuniversitet ved å:

5. Opprettholde og styrke forskerutdanningen ved instituttet
6. Opprettholde og styrke undervisning innen primærhelsetjeneste og allmennmedisin i grunn-, etter- og videreutdanning
7. Opprettholde og styrke undervisningen i etikk og samfunnsmedisinske fag i profesjonsstudiene
8. Opprettholde og styrke gode forskningsrettete masterprogram
9. Styrke gode bachelor- og erfaringsbaserte masterprogram, herunder vurdere behovet for nye program
10. Fremme trygge og gode læringsmiljøer som stimulerer til tverrfaglig samarbeid, kritisk  refleksjon, selvstendighet og dannelse
11. Arbeide aktivt med faglig pedagogisk utvikling, herunder å integrere framtidsrettete undervisnings- og læringsformer i utdanningen

Et samfunnsengasjert universitet ved å:

12. Arbeide for at forskningsbasert kunnskap tas i bruk av helsetjeneste og -forvaltning
13. Stimulere til forskning, undervisning og utviklingsarbeid i relasjon til reformer i helsetjenesten
14. Stimulere til aktiv formidling av instituttets forskning
15. Stimulere til kritiske og uavhengige perspektiver innen instituttets ulike fagfelt
16. Anerkjenne deltagelse i relevante styrer, råd og utvalg

Et handlekraftig universitet ved å:

17. Arbeide for samlokalisering av instituttet
18. Arbeide for god infrastruktur for forskning, undervisning, formidling og innovasjon
19. Sikre kvaliteten av det vi gjør gjennom kontinuerlige evalueringer og oppfølgingen av disse
20. Utøve målrettet rekruttering ved ledighet i vitenskapelige stillinger
21. Utnytte instituttets samlede kompetanse til å styrke fagmiljøene og den individuelle forsker
22. Identifisere og styrke prioriterte satsningsområder for forskning
23. Styrke og videreutvikle avdelingene for å ivareta instituttets misjon
24. Styrke og videreutvikle en effektiv og profesjonell administrasjon

Det gode universitet ved å:

25. Sikre godt lederskap gjennom en bevisst satsing på leder- og kompetanseutvikling på alle nivå
26. Arbeide for et godt arbeids- og studiemiljø forankret i gjensidig respekt, kulturelt mangfold og medbestemmelse

Se også

Strategiplan 2020

Årsplan

Publisert 15. feb. 2011 14:49 - Sist endret 1. mars 2021 08:57