Selvmord i rusbehandling

Prosjektgruppen

Lars Mehlum (leder), Martin Øverlien Myhre, Fredrik A. Walby, Jørgen G. Bramness, Tommy Sjåfjell

Bakgrunn

Rusmiddelbrukslidelser er forbundet med en forhøyet risiko for selvmord. Likevel vet vi lite om omstendighetene rundt selvmord under og etter behandling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), kjennetegn ved personene som dør, og behandlingskontakten de hadde før selvmordet. Mer kunnskap om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling er derfor viktig for å kunne forebygge selvmord bedre.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å beskrive kjennetegn ved selvmord i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hypotesen er at det er sammenhenger mellom individuelle kjennetegn eller tjenestebruk som kan identifiseres, og som kan være egnet for å iverksette selvmordsforebyggingstiltak.

Metode

Prosjektet benytter data fra Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Datamaterialet består av en kobling mellom Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister, der alle personer som døde i selvmord innen et år etter kontakt med psykisk helsevern eller TSB er inkludert. Studie 1 og 2 benytter den nevnte registerkoblingen mellom 2009 og 2019. Studie 3 benytter den samme registerkoblingen mellom 2018 og 2020, og supplerer registerdataene med et spørreskjema utfylt av klinikere i kontakt med avdøde. Spørreskjemaet bidrar med viktig informasjon som ikke er tilgjengelig i registrene relatert til kliniske variabler, mer spesifikke omstendigheter rundt dødsfallet og behandlingen. Spørreskjemaet er utviklet for å samle informasjon om selvmord i spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse og rus.

Brukermedvirkning

Prosjektet har etablert en kompetansegruppe bestående av Tommy Sjåfjell fra A-larm, Martine Kihle Dalsrud fra Barn av rusmisbrukere, Anders Gaasland fra Trasoppklinikken og Rådet for psykisk helse.

Status

Prosjektet har fått finansiering og starter 1.1.2021.

Finansiering

3-årig PhD prosjekt støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.

 

 

 

Utvalgte publikasjoner

Myhre, M. Ø., Kildahl, A. T., & Walby, F. A. (2020). Suicide after contact with substance misuse services: A national registry study. BJPsych Open, 6(3), 1–6. https://doi.org/10.1192/bjo.2020.23

Walby, F. A., Myhre, M. Ø., & Kildahl, A. T. (2020). Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 til 2017 – en nasjonal registerstudie.

Publisert 23. nov. 2020 15:49 - Sist endret 2. des. 2020 15:13