Kartleggingssystemets formål

Kartleggingssystemet skal etablere en nasjonal oversikt over alle pasienter som dør i selvmord under og inntil 12 måneder etter kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette inkluderer også privatpraktiserende avtalespesialister innenfor disse tjenestene.


Hensikten er å:

  1. Fremskaffe en løpende oversikt over alle selvmord gjennomført under behandling, og i de første 12 månedene etter behandling, i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  2. Innhente systematiske data om karakteristika ved pasientene som dør i selvmord, omstendighetene rundt dødsfallene, og på bakgrunn av denne informasjonen kunne avdekke mulig svikt på systemnivå, identifisere nye områder for forebygging, og evaluere effekten eventuelle tiltak.

Kartleggingssystemet har ingen tilsyns- eller sanksjonsfunksjon, og vil ikke analysere enkelthendelser. Hensikten er altså ikke å avdekke svikt hos behandlere eller det enkelte helseforetak som registrerer et selvmord - dette hører med blant Helsetilsynets oppgaver. Opplysninger som fremkommer i kartleggingsskjemaet vil utelukkende bli analysert på gruppenivå. Nærmeste pårørende har innsynsrett i registeret som tilsvarer forskriftsbestemmelsen § 5-1 for Dødsårsaksregisteret, noe som vil gis ved at innsynsberettigede tar kontakt med det aktuelle helseforetaket hvor pasienten mottok behandling. Kartleggingssystemet vil ikke ha kjennskap til pasientens identitet, og informasjon vil ikke bli utlevert til helsetilsyn, politiet eller andre.

Publisert 10. okt. 2017 08:04 - Sist endret 23. okt. 2017 15:19