Informasjon til etterlatte

Nærmeste pårørende skal informeres om registrering i Kartleggingssystemet i de tilfellene hvor dette ikke er et brudd på taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21. 

Dersom helseforetaket har kontakt med etterlatte (nærmeste pårørende) og det ellers er i samsvar med helsepersonelloven § 23 nr 1 skal etterlatte informeres om registrering i Kartleggingssystemet. Vi har utarbeidet et informasjonsskriv som kan benyttes til dette formålet.

I kartleggingsskjemaet vil du måtte krysse av for om etterlatte i form av nærmeste pårørende er informert om registrering eller årsaken til at informasjon ikke kan gis. Det er tilstrekkelig at pårørende er kjent med at registrering finner sted – det er ikke noe krav om samtykke. 

 

 

Publisert 7. mars 2019 10:21 - Sist endret 28. mars 2019 11:20