Utdanningsstrategi for NSSF

Samfunnsoppdraget til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge, og å bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

NSSF er det største forskningsbaserte og helsefaglige miljøet for suicidologi i Norge, og har et særskilt ansvar for å bidra til utvikling av spisskompetanse nasjonalt gjennom utdanning av helsepersonell. NSSF arbeider også for økt forståelse for betydningen av utdanning og kompetanseutvikling som viktig ledd i selvmordsforebyggende virksomhet.

NSSF skal være ledende på formidling av nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap innen suicidologi gjennom undervisning, veiledning og rådgivning. Utdannningsvirksomheten vil i tråd med samfunnsforandringer foregå digitalt eller ved fysisk oppmøte.

Målgrupper

 1. Studenter på profesjonsstudiene i medisin og psykologi
 2. Helsepersonell i deres videre- og etterutdanninger 
 3. Fagpersoner i helse- og sosialtjenesten som har som oppgave å drive opplæring i selvmordsforebygging
 4. Forskningsstipendiater og andre unge forskere

Det er utarbeidet tre mål med tilhørende tiltak.

Mål 1:

NSSF vil arbeide for å øke kompetansen til nøkkelpersoner med ansvar for utdanning i selvmordsforebyggende arbeid.

Tiltak - NSSF tilbyr:

 • Informasjon til myndigheter vedrørende kunnskapsbasert selvmordsforebyggende arbeid
 • Kurs i klinisk suicidologi
 • Webinarer om kliniske problemstillinger
 • I samarbeid med RVTS kurs av relevans

Indikatorer for måloppnåelse:

 • Antall studenter og kursdeltakere undervist siste år
 • Evalueringer fra studenter og kursdeltakere

Mål 2:

NSSF skal styrke behandleres kompetanse i selvmordsforebyggende intervensjoner

Tiltak – NSSF tilbyr:

 • Utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi (utdanning, kurs, veiledning og konferanser)
 • Utdanning i selvmordsforebygging for studenter på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo
 • Kurs i klinisk suicidologi for spesialister i psykiatri og psykologi
 • Kurs i klinisk suicidologi på Helseforetaksnivå
 • Utdanning i komplisert sorgterapi

Indikatorer for måloppnåelse:

 • Antall studenter og kursdeltakere undervist siste år
 • Evalueringer fra studenter og kursdeltakere
 • Ansettelse av fagpersoner som både kan forske og undervise

Mål 3:

NSSF skal styrke kompetansen i selvmordsforebygging gjennom produksjon av læremidler.

Tiltak - NSSF skal utvikle og tilby:

 • Undervisningsmateriell i form av opplæringspakker og lærebøker i selvmordsforebygging
 • E-læringsprogram i selvmordsforebyggende emner
 • Forelesninger i selvmordsforebyggende emner på nett
 • Veiledende materiell til kommunene
 • Samarbeid med VIVAT rundt opplæringen av allmennheten

Indikator for måloppnåelse:

 • Ferdige produkter
 • Nedlastninger og bestillinger registreres elektronisk

 


NSSFs utdanningsstrategi (pdf)

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 16. feb. 2021 15:29