NSSFs utdanningsstrategi 2015-2017

Samfunnsoppdrag

Samfunnsoppdraget til Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge, og å bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

NSSF er det største forskningsbaserte og helsefaglige miljøet for suicidologi i Norge, og har et særskilt ansvar for å bidra til utvikling av spisskompetanse nasjonalt gjennom utdanning av helsepersonell. NSSF arbeider også for økt forståelse for betydningen av utdanning og kompetanseutvikling som viktig ledd i selvmordsforebyggende virksomhet.

Visjon for utdanningsvirksomheten

NSSF skal være ledende på formidling av nasjonal og internasjonal forskningsbasert kunnskap innen suicidologi gjennom undervisning, veiledning og rådgivning.

Målgrupper

Målgruppene er:

 • Studenter på profesjonsstudiene i medisin og psykologi
 • Studenter på masterprogrammet i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer ved UiO
 • Helsepersonell i deres videre- og etterutdanninger
 • Fagpersoner i helse- og sosialtjenesten som har som oppgave å drive opplæring i selvmordsforebygging
 • Forskningsstipendiater og andre unge forskere

Mål med tilhørende tiltak

Mål 1: NSSF vil arbeide for å øke kompetansen til nøkkelpersoner med ansvar for utdanning i selvmordsforebyggende arbeid.

Tiltak:

NSSF tilbyr

 • Masterprogram i selvmordsforebyggende arbeid

 • Kurs i klinisk suicidologi

 • I samarbeid med RVTS, kurs i selvmordsrisikovurdering og selvskadingsproblematikk

Indikatorer for måloppnåelse:

Antall studenter og kursdeltakere undervist siste år.

Evalueringer fra studenter og kursdeltakere.

 

Mål 2: NSSF skal styrke behandleres kompetanse i selvmordsforebyggende intervensjoner

Tiltak:

NSSF tilbyr:

 • Utdanningsprogram (utdanning, kurs, veiledning og konferanser) i Dialektisk atferdsterapi

 • Utdanning i selvmordsforebygging for studenter på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo

 • Kurs i klinisk suicidologi for spesialister i psykiatri og psykologi

 • Kurs i klinisk suicidologi på Helseforetaksnivå

 • Utdanning i komplisert sorgterapi

 

Indikatorer for måloppnåelse:

Antall studenter og kursdeltakere undervist siste året.

Evalueringer fra studenter og kursdeltakere.

 

Mål 3: NSSF skal styrke kompetansen i selvmordsforebygging gjennom produksjon av læremidler.

Tiltak:

NSSF skal utvikle og tilby:

 • Undervisningsmateriell i form av opplæringspakker og lærebøker i selvmordsforebygging

 • E-læringsprogram i selvmordsforebyggende tema

 • Forelesninger i selvmordsforebyggende tema på nett

 • Veiledende materiell til kommunene

Indikator for måloppnåelse: Ferdige produkter. Nedlastninger og bestillinger registreres elektronisk.


NSSFs utdanningsstrategi (pdf)

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 16. okt. 2017 10:02