Ny artikkel: Distriktspsykiatriske sentre (DPS) mangler systematisk undersøkelse av rusproblematikk hos sine pasienter

Dette kan føre til at rusproblematikk ikke blir oppdaget og derav ikke behandlet.

Artikkelen er publisert i Nordic Journal of Psychiatry

Gjennom de siste 30 årene har det vært en økende bevissthet og kunnskap om at ruslidelser og psykiske lidelser opptrer sammen og at denne samsykeligheten vanskeliggjør behandling og resulterer i større bruk av helsetjenester.

I denne studien er det undersøkt om kjente måleinstrumenter for å oppdage ruslidelser er anvendelige for å oppdage ruslidelser i distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Denne studien gjorde bruk av data samlet inn av SINTEF Helse som ledd i evalueringen av Nasjonal Opptrappingsplan for Psykisk Helse. Behandlere ved åtte DPS fra ulike deler av landet registrerte opplysninger vedrørende bakgrunn, diagnose og behandling for sine pasienter i en 4 ukers periode i 2007. Rusproblematikk ble undersøkt med Health of the Nation Outcome Scale (HoNOS), Alcohol Use Scale (AUS) og Drug Use Scale (DUS). Forekomsten av rusdiagnose blant pasientene ble sammenliknet med forekomst av alvorlig rusproblematikk målt med HoNOS, AUS og DUS. Forekomsten av rusproblematikk i denne studien ble sammenliknet med forekomsten av rusproblematikk i andre liknende studier.

Hver for seg ga alle målemetodene lave forekomster av rusproblematikk i forhold til det som er forventet fra andre sammenliknbare studier. I tillegg var det lite samsvar mellom forekomsten av rusproblematikk målt ved de ulike metodene. En kombinasjon av målemetodene ga imidlertid en forekomst av rusproblematikk som er nærmere det som er forventet i en pasientpopulasjon med psykiske lidelser.

Resultatene fra denne studien kan tyde på at behandlere i DPS ikke er seg bevisst muligheten av rusproblematikk hos sine pasienter og derfor ikke undersøker dette spesielt. DPS’ene må innføre gode rutiner for å undersøke rusproblematikk hos sine pasienter på en systematisk måte, slik at denne problematikken kan oppdages og pasientene tilbys riktig behandling.

Link til artikkel: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/08039488.2010.489954

Av Linda Wüsthoff
Publisert 31. mai 2010 09:27 - Sist endret 10. okt. 2011 11:28