Narkotikasituasjonen i Europa

Den 10. november lanseres de europeiske overvåkningsmyndighetenes (EMCDDA) rapport om narkotika situasjonen i Europa. I det følgende vil vi gi en rask presentasjon av hovedfunnene i rapporten.

Heroin

Heroin utgjør fremdeles det største narkotikaproblemet. Det anslås i dag å være 1,35 millioner heroinmisbrukere i Europa. Det finnes indikatorer på at bruken er stabilt eller eventuelt bare marginalt økende. Noe av grunnen til en eventuell økning i antall heroinmisbrukere er kanskje at mens det er et jevnt tilsig av nye brukere, så overlever også en stadig aldrende kohort brukere lengre. Russland har et stort heroinproblem.

Av heroinmisbrukerne er 75-80 % injiserende misbrukere, men andelen som røyker heroin er økende. Norge har en høyere andel injiserende brukere enn på kontinentet.

Omtrent halvparten av opioidmisbrukere i EU får substitusjonsbehandling. Opioidbrukere er den største gruppen i behandlingen.

De siste årene har det vært en økning i antall overdosedødsfall, og Norge topper dessverre statistikken som EMCDDA presenterer. Dette er riktignok med 2007-tall og det er mye å si om tallenes representativitet i de ulike landene. Likevel kommer vi ikke bort fra at Norge ligger høyt.

Kokain

Kokain er som rapportert tidligere år et stort problem i særlig de tradisjonell e brukerlandene som Storbritannia og Spania. Der finner vi de største tallene både på bruk, behandling og dødsfall. Norge ligger under EU-snittet og relativt lavt. Innovativ smugling via nye ruter og med moderne metoder som krever laboratorieekstraksjon i Europa kan være en forklaring på noe nedgang i beslag.

Amfetamin, metamfetamin og ecstasy

Det er en stabil situasjon i Europa for disse stoffene. Det er imidlertid store regionale forskjeller og Norge ligger høyest når det gjelder metamfetaminbeslag både med hensyn til antall beslag og med hensyn til mengde beslaglagt. Dette kommer fram av en spesialrapport som lanseres sammen med hovedrapporten. Disse tallene bygger blant annet på forskning fra SERAF.

Cannabis

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet, hvor nesten en firedel av Europas befolkning har prøvd stoffet. Man regner med at 23 millioner europeere har brukt stoffet siste år. Så mye som 2,3 % av ungdom (3 millioner) er dagligrøykere av cannabis og kan være behandlingstrengende. Hvert år blir det beslaglagt rundt 1000 tonn cannabis i EU, men vi ser også en økende lokal produksjon.

Nyere stoffer

I Norge har vi hatt 9 dødsfall på grunn av PMMA (paramedroksymetamfetamin) det siste året. Stoffet er også på EUs narkotikaliste. Vi ser en økning i internettilgangen og bruk av ”Spice”.

Forebygging/tiltak

Mange gir heller informasjon til befolkningen som helhet (en strategi som vi vet er lite effektiv) enn å drive med målrettede tiltak. 1 million europeere får hvert år behandling for sine rusmiddelproblemer. Av dette utgjør substitusjonsbehandling 2/3. Men man kan se en trend i at de dårligere økonomiske tidene fører til at færre får behandling, til tross for at flere kan trenge det.

Av Jørgen G Bramness
Publisert 10. nov. 2010 10:00 - Sist endret 10. okt. 2011 10:11