Kriminalitet halveres for pasienter i legemiddel assistert rehabilitering (LAR)

Heroinavhengige utenfor LAR-behandling begår et betydelig antall kriminelle handlinger og mange er gjentatte ganger i kontakt med politi og kriminalomsorg. På bakgrunn av dette ville vi undersøke kriminalitet før, under og etter LAR i en nasjonal kohort av LAR-pasienter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Studien er en registerbasert studie der informasjon fra alle som begynte i LAR-behandling (n=3221) i perioden 1997-2003 ble koblet med opplysninger fra straffesaksregisteret.

Etter at heroinavhengige kommer inn i LAR-behandling finner vi en betydelig reduksjon i kriminaliteten. Graden av kriminalitetsreduksjon varierte blant pasientene; de som var i kontinuerlig behandling hadde den laveste kriminaliteten under behandling, mens pasienter som falt ut av behandling hadde høyere kriminalitet. Alle pasientene hadde likevel signifikant lavere kriminalitet under behandling, sammenlignet med kriminalitet forut for behandling. De pasientene som droppet ut av behandlingen, både permanent og midlertidig, falt tilbake til nivåer med høyere kriminell aktivitet. Å være i LAR-behandling i lang tid (mer enn 2 år) hang sammen med mindre kriminalitet.

Våre funn viser at det er avgjørende at pasienter stabiliseres i behandling og klinikere bør ha spesiell fokus på pasienter som er i risiko for å falle ut av LAR- behandling slik at pasientene kan hjelpes til å fortsette i LAR.

Klikk her for å lese hele artikkelen

Publisert 2. nov. 2011 12:30