Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i Danmark.

SERAF publiserer i dag rapporten; Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i Danmark, om narkotikarelaterte dødsfall i de tre danske kommunene; København, Aarhus, og Odense.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

SERAF har nå sluttført arbeidet med rapporten; Forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i Danmark.

Prosjektet ble påbegynt i 2012, og er nå formelt avsluttet med overlevering av rapporten til de 3 kommunene; København, Aarhus, og Odense, samt til det Danske Sundhetsministerium, som har finansiert prosjektet.

Les hele rapporten her (pdf)

Arbeidet med denne rapporten har vært en videreføring av SERAFs engasjement i problemstillinger rundt dødelighet blant rusmiddelbrukere. Spesielt inspirerte erfaringene fra prosjektet «Overdoser i Oslo 2006-2008» dette prosjektet og designet slik det er blitt gjennomført i Danmark. Gjennom de to prosjektene; først Oslo-rapporten fra 2011, og nå denne danske rapporten fra 2014, har SERAF fått god kjennskap til hva som kjennetegner forgiftninger og øvrige narkotikarelaterte dødsfall i til sammen 4 byer; Oslo, København, Aarhus og Odense. Fra dette arbeidet har vi fått innblikk i både likheter men også ulikheter mellom byene og landene.

Både Danmark og Norge har i mange år hatt høy forekomst av narkotikarelaterte dødsfall og spesielt forgiftninger. I Norge har situasjonen frem til nylig vært dominert av dødsfall med funn av heroin i blodet, mens i Danmark er det metadon som har dominert toksikologifunn fra dødsfallene. I begge land er 3-4 ulike rusmidler vanligvis brukt samtidig forut for dødsfallet, det som vi beskriver som blandingsmisbruk. I de 3 kommunene; København, Aarhus og Odense, fant vi ulike mønster av rusmiddel som var påvist i de avdøde, med dominans av metadon spesielt i København men også i Aarhus, mens dominans av heroin ble observert i Odense. Vi beskriver også ulik behandlingspraksis i de tre kommunene. Vi har sett at forgiftningsdødsfall fant sted i 90 av 98 danske kommuner i løpet av observasjonsperioden (2008-2011), og således må ansees som en nasjonal utfordring.

I sum peker funnene slik de er beskrevet i den foreliggende rapporten om et nasjonalt utbredt folkehelseproblem, som er håndtert på ulike måter i ulike kommuner, og da med ulikt behandlingsinnhold og behandlingstilbud i de undersøkte kommunene. Det faktum at SERAF ble invitert til å lede prosjektarbeidet, belyser at det i Danmark per i dag ikke finnes et medisinsk forankret forskningsmiljø som kan bidra til kontinuerlig datainnsamling og evaluering av fremtidige tiltak i feltet. På denne bakgrunn anbefales det overordnet i rapporten at det i Danmark tas grep slik at fagfeltet styrkes, og slik at behandlingen som tilbys pasientene er kunnskapsbasert og med en minstestandard i hele landet. Viktigheten av å etablere et dansk medisinsk forankret forskningsmiljø som kan fortsette å monitorere utviklingen  og evaluere nye tiltak på feltet fremheves. En lang rekke spesifikke tiltak for å forbedre situasjonen og med sikte på å forebygge fremtidige forgiftningsdødsfall og øvrige narkotikarelaterte dødsfall er foreslått.

Av Thomas Clausen
Publisert 7. okt. 2014 06:00 - Sist endret 4. mars 2019 14:04