Leger ved medisinske avdelinger spør sjeldnere om alkoholinntak enn om tobakk i forbindelse med anamneseopptak

Ved Sørlandet sykehus ble det i 2013 gjennomført en studie av legers oppmerksomhet rettet mot alkoholinntak for pasienter som ble innlagt i medisinske avdelinger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Professor Thomas Clausen ved SERAF er medforfatter på den nylige publiserte artikkelen som kom på trykk i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hovedfunnet fra studien var at ca 10% av pasientene som ble innlagt i medisinske avdelinger ble funnet å ha et risikofylt alkoholforbruk. Færre av de innlagte pasientene var blitt spurt om alkoholvaner enn om røykevaner av legen ved anamneseopptak; 44% vs 62%.

Kun 1/10 av pasientene som hadde et risikofylt alkoholinntak, hadde fått råd om å redusere/slutte med alkohol under sykehusoppholdet.

Forsker John-Kåre Vederhus ved Sørlandet Sykehus, mener at leger bør bli flinkere til å spørre pasientene om alkoholforbruk, som del av den kliniske kartleggingen.

I tillegg til artikkelen som er referert over, ble en kronikk i samme tidsskrift publisert av Øistein Kristensen og John-Kåre Vederhus med praktiske anbefalinger om alkoholrelatert anamneseopptak.

Les artikkelen her:
http://tidsskriftet.no/article/3356059

Les kronikken her:
http://tidsskriftet.no/article/3355493

Publisert 14. aug. 2015 10:39 - Sist endret 14. aug. 2015 10:39