Innsatte i fengsel - en gruppe med stort behov for rusbehandling

En ny rapport fra SERAF beskriver rus og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel.

Foto: Anne Bukten

Omfattende nasjonal studie

Studien som rapporten er basert på, The Norwegian Mental Health and Addiction Study (NorMA), er en omfattende nasjonal studie, med 1499 respondenter.

Data ble samlet inn i til sammen 57 fengselsenheter i perioden 2013-2014, og inkluderer fengsel med høyt og lavt sikkerhetsnivå, samt overgangsboliger. Studien inkluderer innsatte både på dom og i varetekt, og alle resultatene i rapporten er fordelt på kjønn.

Hovedfunn

Basert på funnene i rapporten kan man konkludere at innsatte i norske fengsel utgjør en gruppe som har behov for betydelige tiltak, både når det gjelder somatisk helse, psykisk helse og rusbehandling.

Hovedfunnene i rapporten viser at:

  • En betydelig andel innsatte har eller har hatt rusproblemer, både knyttet til narkotika, medikamenter (ikke forskrevne) og/eller alkohol: majoriteten av de med rusproblemer hadde norsk/nordisk fødeland.
  • Totalt hadde 65 prosent livstidserfaring med å ha brukt narkotika eller ikke forskrevne medikamenter for å oppnå rus. Det som kjennetegnet de som hadde brukt rusmidler var at mange hadde brukt flere stoffer: om lag ni av ti hadde brukt mer enn et stoff, mens nær halvparten hadde erfaring med ti ulike rusmidler eller mer.
  • Om lag halvparten av innsatte var siktet eller domfelt for rusrelatert kriminalitet, det vil si bruk og besittelse, smugling og omsetning, eller kjøring i beruset tilstand.
  • Halvparten var ruspåvirket da de begikk lovbruddet de soner for.
  • Halvparten av innsatte oppgir videre å ha hatt daglig bruk av narkotika eller ikke forskrevne medikamenter for å ruse seg i halvåret før fengsling. Av disse var flesteparten tidligere domfelt.
  • Videre oppga 35 prosent av innsatte erfaring med bruk av rusmidler under tidligere eller nåværende fengselsopphold, og blant de som oppga å ha brukt rusmidler i fengsel oppga omlag 90 prosent daglig bruk av rusmidler i halvåret forut for soning.

Tilbud om avhengighetsbehandling

Mange av de som sitter i fengsel hadde et rusbruksmønster forut for soning, som indikerer rusmiddelavhengighet/problemer, og som derfor ville profitert på tilbud om avhengighetsbehandling. 

I Norge har det gjennom de siste ti-årene vært stor vilje til å prioritere innsats ovenfor innsatte med alvorlig rusmiddelbruk, noe som har resultert i en rekke ulike tiltak innenfor kriminalomsorgen. En videreføring av de eksisterende tiltakene, samt etablering av nye tiltak kan føre til at enda flere innsatte vil få hjelp med hensyn til sitt rusproblem, noe som er en viktig forutsetning for å mestre den sårbare overgangen mellom soning og et liv i frihet.

Personer som har rusmiddelavhengighet og som fengsles, men som ikke får avhengighetsbehandling, vil ha stor risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, kriminalitet og ny fengsling etter løslatelse.

Tilsvarende gruppe som kommer inn i avhengighetsbehandling, vil ha større sjanse for å bryte den onde sirkelen, med stor samfunnsøkonomisk gevinst, i tillegg til forbedret livskvalitet og sjanser for den løslatte. 

Last ned rapporten her (pdf)

 

 

Av Anne Bukten og Thomas Clausen
Publisert 17. aug. 2016 22:00 - Sist endret 18. aug. 2016 09:23