Kriminalitet blant rusbrukere henger sammen med rusbruk, sosialt nettverk og selvkontroll

En studie med fokus på kriminalitet blant rusbrukere er nylig publisert fra NorCOMT-prosjektet ved SERAF. Over 500 pasienter i døgn- og LAR behandling lot seg intervjue og fortalte om livssituasjonen det siste halvåret før de startet rusbehandling.

Vinningskriminalitet utgjorde den største delen av lovbruddene i studien. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. 

Kriminalitet forut for behandling

Vi ser at over halvparten av pasientene som gikk inn i døgn- eller LAR-behandling var kriminelt aktive det siste halvåret før behandling. I hovedsak dreide det seg om kriminalitet som gir inntekt, altså vinningskriminalitet. Også narkotikakriminalitet (ikke inkludert bruk og besittelse) var nokså vanlig. Volds- og trafikkriminalitet var mer vanlig i denne gruppen som begynte i rusbehandling enn i den generelle befolkningen.

Bruk av amfetamin

De som hadde utført kriminalitet brukte mer amfetaminer, og var i større grad blandingsmisbrukere. Denne typen rusbruk kan forklare en mer ukontrollert eller kriminell adferd, men kan også tyde på et behov for større inntekt for å finansiere rusbruken. Noen deltagere kan ha brukt rusmidler for å stålsette seg til å utføre kriminalitet, eller for å roe ned eller døyve samvittigheten i etterkant av handlingene.

Viktig med gode sosiale nettverk

Kriminell aktivitet hang også sammen med rusbrukende sosialt nettverk, og lav selvkontroll. Dette forteller oss at fokus på rusfrie nettverk og opptrening av selvkontroll (spesielt impulskontroll og planlegging) ikke bare kan være gunstig for utfallet av rusbehandlingen, men at det i tillegg kan være viktige virkemidler for å forebygge kriminalitet. Dette er faktorer som nok allerede er integrert i rusbehandling, men som kunne vært mer systematisert og burde evalueres for å sikre effektiviteten av tiltakene.

Døgnbehandlingsinstitusjonene har nok en særskilt utfordring når det gjelder kriminell adferd – deres pasienter hadde en høyere forekomst av kriminalitet sammenlignet med LAR-pasientene. Pasientene som startet døgnbehandling rapporterte også i større grad amfetaminbruk.

Les hele artikkelen her

 

Av Ingeborg Skjærvø
Publisert 9. mai 2016 11:36 - Sist endret 11. mai 2016 12:52