English version of this page

Depresjon, ensomhet og negativt kroppsbilde påvirker livskvaliteten blant pasienter som starter i rusbehandling

En nylig publisert artikkel fra SERAF viser at opplevd redusert livskvalitet hos pasienter som starter i rus-behandling (LAR- og døgn behandling) i større grad er assosiert med generelle livsutfordringer enn rus-spesifikke tema.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningsprosjektet NorComt ved SERAF har som målsetning å bidra til forbedringer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og annen rusbehandling. Datamaterialet som blir benyttet i prosjektet er hovedsaklig basert på spørreskjemaer besvart av nåværende og tidligere pasienter i rus-behandling. I en ny artikkel publisert i forbindelse med prosjektet utforskes livskvaliteten hos pasienter som starter i rus-behandling. 

75% av pasientene rapporterte «dårlig» eller «veldig dårlig» livskvalitet ved behandlingsstart. Vi fant ingen sammenheng mellom den dårlige livskvaliteten og demografiske faktorer, som f.eks. alder, arbeidstilknytning eller sivilstand. Tilsvarende hadde heller ikke rusrelaterte faktorer eller tidligere erfaring med rusbehandling noen tydelig sammenheng med opplevd livskvalitet.

Vi fant derimot at blant menn med dårlig selvbilde og lav deltagelse i fysisk aktivitet var assosiert med redusert livskvalitet. I tillegg, blant menn, var ensomhet, reflektert gjennom "å vanligvis spise måltider alene", assosiert med redusert livskvalitet.

For kvinner fant vi at redusert livskvalitet hang sammen med å ha høyere symptombyrde av psykiske plager.

Dette er utfordringer i livet som man vet kan gi dårligere livskvalitet også blant mindre sårbare grupper.

Disse resultantene minner oss om at mennesker som sliter med rusproblemer ikke er beskyttet fra mer generelle utfordringer i livet som kroppspress, ensomhet eller depresjon. Slike bekymringer kan kanskje virke trivielle sammenlignet med andre helseutfordringer ruspasienter kommer med til behandling, men for å gi en god rusbehandling bør slike problemstillinger ikke oversees.

Tilbud om f.eks treningsmuligheter og sosiale aktiviteter, samt å støtte opp under sunne fysiske selvbilder bør derfor være del av rusbehandling og dermed tiltak for å bedre livskvaliteten for pasienter i rusbehandling.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 8. mars 2016 11:35 - Sist endret 21. mai 2019 11:41