Utdeling av overdosemotgift og utvikling av godkjent motgiftsnesespray

I 2014 døde minst 266 personer av overdose, de fleste unge vokse menn, som brukte heroin eller opioider. SERAF er sentral i et prøveprosjekt med utdeling av overdosemotgiften nalokson til brukere av illegale rusmidler og andre som vil kunne oppdage en overdose.

I 2014 døde minst 266 personer av overdose, de fleste unge voksne menn, som brukte heroin eller opioider.

Folkehelseinstituttet viser i sin Sykdomsbyrderapport at narkotika er blant de 3 viktigste årsakene til for tidlig død for både kvinner og menn i aldersgruppen 15-49 år.

Det er en viktig folkehelseoppgave å redusere antallet overdoser i Norge.

Naloksonprosjektet

SERAF ved Universitetet i Oslo er sentral i et prøveprosjekt med utdeling av overdosemotgiften nalokson til brukere av illegale rusmidler, og andre som vil kunne oppdage en overdose. Førstehjelp kan gjennomføres av kamerater og pårørende med heroinmotgiften nalokson i nesesprayform.

Dette er en strategi som flytter første medisinering med overdosemotgift fra ambulansetjenesten, som er standard praksis, til førstemann som oppdager overdosen. Dette tiltaket kan redde liv, for ved overdoser er sekunder og minutter avgjørende for utfallet.

Prosjektet er etablert i Norge som pilotprosjekt, og er finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektets nesespray er basert på injeksjonsvæske som sprayes opp i nesen og er utviklet på bakgrunn av mange års gode erfaringer fra USA og andre land. Det er et utviklingsprodukt som ikke er generelt godkjent og med det heller ikke kvalitetssikret som nesespray.

Et NTNU-samarbeid med livreddende potensiale

Parallelt med utdelingsprosjektet i regi av SERAF og kommunene Oslo og Bergen, driver NTNU viktig utviklingsarbeid frem mot en kvalitetssikret og markedsgodkjent motgiftsnesespray.

NTNU-prosjektet ledes av Professor Ola Dale som har lang erfaring i, og kompetanse med å utvikle medisiner for nesespray.

I disse dager starter NTNU en viktig klinisk studie i prosessen mot godkjenning av den nyutviklede motgiftsnesesprayen. Ved SERAF ser vi frem til å kunne ta i bruk motgiftsnesesprayer som er godkjente for formålet, så snart disse blir tilgjengelige.

Nalokson nesespray

Eksperter stiller spørsmål  – debatt i det ledende fagtidsskriftet Addiction

Den improviserte nesesprayen som benyttes i dag har relativt lav konsentrasjon av motgiften nalokson i et relativt stort væskevolum for applikasjon i nesen. Den mangler formell godkjenning og kvalitetssikring, og har skapt heftig debatt blant eksperter.

Det har blitt stilt spørsmål ved om SERAFs og andres utdeling av den improviserte nalokson nesesprayen er prematurt, ettersom det ikke finnes en formelt gjennomprøvd og godkjent nesespray. Riktignok er det nå kommet en formelt godkjent nalokson nesespray for formålet, men den er per i dag ikke tilgjengelig i Europa.

Ved SERAF er vi er enige i at det ideelle ville være dersom det fantes en tilgjengelig og godkjent spray, og at den var brukervennlig.

Mens i realiteten står man i dag fortsatt overfor et valg; enten å ikke dele ut nalokson til brukere, eller dele ut noe som fortsatt er under utvikling, men som i praksis har vist seg effektivt.

Forbedret tilbud til overdoseforebygging

I Norge har man over tid sett tragisk høy forekomst av overdoser. Derfor mener vi at alle muligheter må forsøkes for å redusere antallet av ofre. Dette inkluderer det å dele ut en potensielt livreddende medisin i et prøveprosjekt, uten at denne er formelt godkjent for målgruppen og bruken.

Det er ikke uvanlig i medisinsk utvikling at improviserte eller midlertidige medisiner og produkter benyttes også som del av utviklingsprosessen.

Vårt valg av medikament og metodikk er basert på lang tids erfaring og utprøving med modellen spesielt i USA. I tillegg til økende grad av bevis for at tiltaket er effektivt i å redusere overdoser i områder der de deles ut i tilstrekkelig omfang. Dette på tross av at de ulike sprayene som deles ut ikke har vært optimale.

Vi ser frem til og har tro på at enda bedre motgiftsnesesprayer vil kunne forbedre tilbudet ytterligere for den sårbare gruppen som har stor risiko for å dø av overdoser.

Ved SERAF mener vi UiO-NTNU samarbeidet har stort og viktig potensiale og er glade for å være del av utviklingsprosessen.

Les tilsvaret i debatten fra Thomas Clausen og Philipp Lobmaier ved SERAF

Oversikte over debatten i tidsskiftet Addiction (Volume 111, Issue 4, 2016)

Av Thomas Clausen
Publisert 6. apr. 2016 12:29 - Sist endret 20. apr. 2016 09:13