Disputas Ingeborg Skjærvø

Onsdag 20. juni forsvarer M.Phil. Ingeborg Skjærvø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance use and crime – characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment.

Foto: Anne Marie Huck

Målet for denne doktorgraden har vært å utforske hvordan rusbrukere som utfører kriminalitet samtidig kan være utsatt for kriminalitet selv.

Doktorgraden er basert på data fra NorComt-studien (www.norcomt.no), en stor norsk studie av over 500 personer som startet omfattende rusbehandling (i form av døgnbehandling eller legemiddelassistert rehabilitering). Deltagerne ble intervjuet ved behandlingsoppstart og ett år senere.

Studien viste blant annet at pasienter som hadde vært utsatt for kriminalitet i perioden før behandling hadde alvorligere rusbruk, hadde oftere en ustabil bosituasjon og de hadde flere symptomer på dårligere psykisk helse, i form av angst, depresjon og tidligere selvmordsforsøk.

Disse funnene viser viktigheten av en trygg boligpolitikk og oppfølging av psykiske symptomer i rusbehandling.

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

 

 

 

Publisert 12. juni 2018 11:20 - Sist endret 12. juni 2018 11:20