Innsatte med rusproblemer trener mer under fengselsopphold

NorMA-forskergruppen ved SERAF (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study), har nylig analysert hvordan innsatte endrer helseatferd under soning, uten at de har deltatt i noen spesifikke intervensjoner.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Til sammen deltok 1499 innsatte i NorMA-studien, og tre-fjerdedeler (n=1073) hadde kommet inn til fengsel med rusproblemer.

Innsatte har større behov for behandling

Sammenlignet med den generelle befolkningen har innsatte i fengsel større behov for behandling av psykisk og somatisk sykdom, samt behandling for ruslidelser. Ideelt sett kan et fengselsopphold gi bedre tilgang til helsetjenester samt hjelp til å endre helseatferd. Under soning bør det derfor legges vekt på å støtte positiv helseatferd, for eksempel ved å gi tilgang til aktiviteter og trening.

Mer trening i fengsel

Resultatene viste at det stort sett var det de med rusproblemer som endret helseatferd under soning: etter gjennomsnittlig 1 år i fengsel hadde de doblet hvor ofte de trente sammenlignet med tiden før fengsling.

Flere som tidligere ikke hadde trent begynte også å trene under soningsoppholdet.

Bruk av røyk og snus

Til tross for positive treningsrelaterte endringer røykte majoriteten under soning, og brukte mer snus enn forut for fengsling.

Resultatene av studien forteller om positive helsevaner blant innsatte med rusproblematikk.

Likevel er det sannsynlig at mange innsatte ville ha stor nytte av røykesluttprogrammer.

Det er også svært viktig at slike endringer i atferd fortsettes etter løslatelse: trening kan hjelpe for å mestre russug, mens røyking er assosiert med høyere risiko for tilbakefall til rus.

Les hele artikkelen her

 

Publisert 17. des. 2018 13:21 - Sist endret 17. des. 2018 14:15