English version of this page

Aldrende pasienter i langtids LAR-behandling opplever mange somatiske plager

Til tross for at man i Norge har en aldrende pasientgruppe i LAR-behandling vet man ikke nok om hvordan det går med denne gruppen av pasienter på sikt. I en nylig publisert artikkel har forskere ved SERAF og FHI sammen med brukerorganisasjonen proLAR-Nett undersøkt somatisk sykdomsbyrde for aldrende langtidspasienter i LAR.

Bildet kan inneholde: finger, hånd, hud, spiker, tommel.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Datamateriale fra NorCOMT-studien

Datamaterialet er hentet fra SERAF-prosjektet NorCOMT (the Norwegian Cohort of Patient in Opioid Maintenance Treatment and Other Drug Treatment Study).

NorCOMT har som hovedmålsetning å følge personer med rusmiddelavhengighet over tid for å få systematisk kunnskap om livskvalitet og faktorer som påvirker behandlingen. Deltagerne ble intervjuet blant annet om psykisk og fysisk helse, livskvalitet, sosiale nettverk, kosthold og trening, utsatthet for kriminalitet og rusmestring

Artikkelen er basert på data fra 156 pasienter som hadde langvarig LAR erfaring. Gjennomsnittsalderen var 48 år.

Høy andel med somatiske plager

Over halvparten av pasientene rapporterte minst syv somatiske plager.

Høy somatisk sykdomsbyrde var assosiert med flere symptomer på angst og depresjon, flere kroniske tilstander, kortere tid i LAR og større misnøye med behandlingen.

Majoriteten av pasientene var fornøyd med sin LAR behandling, og kun 8% rapporterte at de var misfornøyde med behandlingen.

Aldring i LAR

Norge er et av de landene som tilbyr LAR som langvarig og livslang behandling, og hvor vi nå ser en aldrende gruppe pasienter i LAR.

En aldrende pasientpopulasjon er et uttrykk for suksess i behandlingen, men økende alder i pasientpopulasjonen i LAR byr også på noen nye utfordringer.

Hvordan man kan optimalisere helse og livssituasjon blant de pasentene som er lenge i LAR? Dette er en viktig problemstilling å ha fokus på i klinisk praksis.

Tilbud om regelmessige helseundersøkelser

Prosjektleder Prof. Thomas Clausen mener at studien kan ha viktige implikasjoner for praksisfeltet og anbefaler at pasienter i LAR får tilbud om regelmessige helseundersøkelser som del av LAR der helseplager, kroniske sykdommer, bivirkninger fra LAR medisiner og livskvalitet undersøkes og drøftes med pasienten.

For pasienter i LAR; fra 45 år og eldre, bør man som del av slik regelmessig helseundersøkelse drøfte medikamentvalg i LAR og dosering av LAR medisin i lys av aldersrelaterte forandringer hos pasienten.

Medikamentvalg og bivirkninger

Leder for proLAR-Nett, Ronny Bjørnestad beskriver funnene om at opiatavhengige i LAR blir eldre som gledelige.

På den annen side er det synd at forekomsten av somatiske plager er såpass høy. Sykdomsbyrden bidrar negativt i livene til mange LAR-pasienter.

I fremtiden håper jeg helsetjenesten vil bli bedre på somatiske utfordringer blant LAR-brukere og spesielt de eldre. En bekymring vi har hatt en stund handler om bivirkninger knyttet til langvarig medikament bruk. Flere valgmuligheter og fleksibilitet rundt medikamentvalg i LAR, tror jeg kan bidra positivt.

Publisert 18. nov. 2020 11:00 - Sist endret 19. nov. 2020 12:01