English version of this page

Informasjon fra SERAF omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i coronatider

Cornaviruset sprer seg nå i Norge. Personer med ruslidelse, både i og utenfor behandling, må betraktes som ekstra sårbare grupper i denne sammenheng. 

Foto: Colourbox.com

Lavstandard boforhold og liten tilgang på hygiene-infrastruktur vil øke risikoen for å få smitte.

Personer med ruslidelser har ofte også andre kroniske sykdommer, for eksempel sykdommer i luftveiene, lever, nyrer eller hjerte-kar lidelser. Personer med andre kroniske sykdommer har økt risiko for å få alvorlig forløp av corona-sykdommen dersom de blir smittet.

Eldre personer er generelt i økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom de coronasmittes. I LAR er mer enn 1/3 over 50 år og de fleste av disse har andre kroniske tilstander som ytterligere øker risikoen deres.

Informasjonsplakater (pdf)

Om coronaviruset og smitte

Coronaviruset synes å smitte lett fra person til person både direkte og indirekte smittevei.

Ettersom viruset er nytt, er det ingen som har opparbeidet seg motstandskraft (immunitet) mot denne sykdommen ennå, derfor vil mange som blir smittet bli syke.

De fleste av de som smittes vil få mild sykdom, som en vanlig forkjølelse, men noen (spesielt personer med annen kronisk sykdom eller sårbarhet) vil kunne få alvorlig sykdom med behov for sykehusinnleggelse. Det er påvirkning av lungene og lungefunksjonen som er den største faren.

Coronaviruset smitter som hovedregel gjennom dråper fra munn og nese, f.eks dersom en smittet hoster eller nyser mens du er i nærheten, men også dersom man deler gjenstander for rusmiddelinntak som man tar i munn eller nese.

Smitte overføres også via hender og når man tar seg selv i ansiktet (munn, nese, øye).

Coronaviruset kan overleve en god stund på overflater, som håndtak, armlener, benkeplater og på brukerutstyr. Man kan derfor smittes indirekte ved å ta på gjenstander som en smittet nylig har tatt på, eller fra brukt brukerutstyr.

Spesielt om overdoserisiko

Personer som har en pågående sykdom vil kunne ha en økt risiko for å få overdose. Dette gjelder også akutte sykdommer og dermed også coronasykdom. Flere sykdommer samtidig vil øke risikoen for overdose. Personer med underernæring er i økt risiko for overdose.

Coronasykdom vil kunne redusere lungefunksjonen og dette vil øke risikoen for overdose.

Personer som inhalerer sitt rusmiddel gjennom røyking, damping osv, vil kunne forverre sykdomsbildet og sykdomsutviklingen i luftveiene.

Alternative inntaksmåter bør vurderes, hvor sniffing eller inntak gjennom munnen anbefales som alternativer, dersom man blir coronasyk. Det frarådes å innta rusmiddel via injeksjon, pga høy overdosefare generelt. Ved coronasykdom bør man innta mindre rusmiddel (lavere dose) enn vanlig.

Eldre personer vil generelt kunne ha en økt overdoserisiko, ved at de gradvis får lavere toleranse for rusmiddel ved økende alder.

Kombinasjon av flere sentraldempende rusmiddel samtidig, som opioider, benzodiazepiner og alkohol, øker risikoen for overdose.

Generelle råd til rusmiddelbrukere

Det kan oppstå situasjoner i de kommende ukene og månedene der det er unormalt liten tilgjengelighet på rusmidlene man vanligvis bruker. Legg en plan for å håndtere dette.

Vær forsiktig ved kjøp av rusmiddel fra ukjente eller nye aktører. Del dosen rusmiddel i 4 og ta disse etter tur, ikke alt på en gang.

Den farligste måten å innta rusmiddel på er ved injeksjon. Unngå dette så lang det er mulig.

På en skala fra mest skadelig til minst skadelig er inntaksmåtene for rusmiddel som følger;     Injeksjon -  inhalasjon (røyking eller damping) -  sniffing -  inntak gjennom munnen.

Ved påvist coronasykdom eller annen akutt sykdom, del dosen rusmiddel og innta mindre enn vanlig.

Det planlegges i helsevesenet for at det skal være stabil tilgang på LAR-legemiddel og tilgjengelighet på rent brukerutstyr og akutte helsetjenester osv for personer med ruslidelse. Men det kan komme endringer i åpningstider og rutiner, følg derfor med på oppslag og informasjon fra tjenestestedene du bruker.

I alle helseforetak er det mulig med ganske rask og enkel oppstart i «Lavterskel LAR» for stabilisering på LAR-legemiddel, men tilbudet og ordningene varierer fra sted til sted. Ta kontakt med ditt helseforetak eller din egen lege for å drøfte dette dersom du har ønske om og behov for rask oppstart på LAR-legemiddel.

Skaff deg en Nalokson nesespray som overdosemotgift dersom du ikke har det alt; https://www.nalokson.uio.no/

Råd til rusmiddelbrukere for å unngå smitte

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å unngå å bli smittet av Coronaviruset. Generelle hygienetiltak og styrket renhold er i tillegg generelt viktig og bør forsterkes i denne tiden med mye smitte.

Unngå håndhilsning og klemming, og være nøye med håndhygiene før man evt tar seg i ansiktet, spiser med hendene, håndterer rusmiddel etc.

Å unngå store forsamlinger og arrangementer anbefales. Hold avstand til andre, mer enn normalt.

Å unngå kollektivtransport så langt mulig anbefales.

Snakk med legen din om behov for vaksine for sesonginfluensa og evt andre vaksiner.

Råd til rusmiddelbrukere ved mistanke om coronasmitte

Ved ny-oppståtte sykdomstegn som kan være coronasykdom; (feber, hodepine, hoste, kroppssmerte) vis hensyn og forsøk så langt mulig å unngå å smitte andre.

Vær i hjemmekarantene i minst 14 dager, dersom du mistenker at du har fått mild coronasykdom.

Dersom du opplever at du blir engstelig eller at sykdommen forverres ikke nøl med å ta kontakt med helsevesenet, først på telefon, følg deretter rådene og veiledningen du får.

Det er bedre å gå en gang for mye heller enn en gang for lite til lege/helsetjenesten for de som er spesielt sårbare i denne tiden.

Dersom du får coronasykdom og opplever forverring av helsetilstanden og mer alvorlige sykdomstegn fra luftveiene som tungpust eller økende hoste; ta kontakt med helsetjenesten og be om å bli undersøkt.

I et typisk sykdomsforløp med coronasykdom som forverres i alvorlig retning vil en smittet person kunne oppleve forverring fra 4.-7. dag i sykdomsforløpet. Forverring kan være; mer hoste, økede feber, mer sykdomsfølelse og tungpust. Dette er absolutt alvorlig og man må kontakte helsevesenet i en slik situasjon. Det beskrevne over kan forekomme også i andre former og på andre tidspunkter enn fra 4.-7. dag, så ikke begrens kontakt med helsevesenet til dette over, det er kun eksempler.

Det vil fra helsevesenets side tilrettelegges for egne hente- og utleveringsordninger for personer i LAR som har coronasmitte. Snakk med din kontakt i helsevesenet.

Legg om rusmiddelbruk til tryggere metode og fortrinnsvis inntak gjennom munnen. Reduser dosen rusmiddel som inntas.

For personer som er i LAR

Legemidler med buprenorfin har noe lavere risiko for overdose enn metadon.

Langtids depotbehandling med buprenorfin er stabilt og ofte et godt behandlingsvalg. Drøft med din behandler om dette er aktuelt for deg.

Snakk med LAR-behandleren din om henterutiner og urinprøver, kriseplan etc, og legg en plan for de neste ukene der ulike risikosituasjoner drøftes. Alternativer dere bør drøfte er; hvor ofte skal LAR-legemiddel hentes, hvor skal medisinutleveringen foregå (LAR-senter eller apotek), evt er det behov for levering med hjemmetjeneste der det er mulig? Legg i denne sammenheng en plan for hvordan redusere behovet for å treffe større ansamlinger av mennesker og reduser bruk av kollektivtransport etc.

Bli enige med LAR-kontakten din om hvordan kontakten med LAR-helsetjenesten skal opprettholdes fremover; er det ved regelmessige fremmøter, via telefon eller andre kommunikasjonsformer og hvor ofte skal dette foregå?

Ha en kriseplan og et telefonnummer du kan ringe til dersom det oppstår akutte behov.

Råd til behandlingstjenestene som tilbyr LAR-behandling

I en normalsituasjon er rusmiddelbehandling en krevende øvelse og består ofte av mange dilemma. Nå må man vurdere hvordan man skal stabilisere og vedlikeholde rusbehandlingen, og samtidig ta spesielt hensyn til utvikling i kroniske sykdommer som risikofaktor i behandlingen samtidig som man må planlegge for og håndtere risikoen for akutt luftveissykdom. Det er, og blir krevende, men alle behandlere må gjøre disse vurderingene og legge tilstrekkelige planer for håndtering av dette for de kommende ukene og månedene.

Vurder helsetilstanden til pasienter i LAR spesielt godt i disse dager. Dersom det er mistanke om kroniske og / eller akutte sykdommer bør man konkret vurdere overdoserisiko og iverksette forebyggende tiltak.

Ha et spesielt fokus på om pasienter er tungpustet eller har symptomer fra luftveiene. Iverksett i så fall adekvate tiltak både for å ivareta pasientens helsesituasjon og for å redusere smittefare.

Ha tilgjengelig hånddesinfeksjon og vurder evt munnbind også for pasienter som kommer for å hente LAR medisin.

Vurder dosering av LAR medisin ifm oppstått akutt infeksjon. Dersom en pasient får symptomer på lungeaffeksjon og/eller coronasykdom kan reduksjon av dosen LAR-legemiddel være et relevant alternativ som må vurderes/forsøkes i samråd med pasienten.

Lag plan for hvordan LAR-medisiner skal hentes eller utleveres til personer med coronainfeksjon og hvordan det kan smittebegrenses i slik situasjon både for andre pasienter og de ansatte inkl. evt. hjemmetjenesten.

Lag plan for medisinering og regulering av LAR-medisin for LAR-pasienter som utvikler alvorlig coronasykdom og evt som får behov for sykehusinnleggelse.

Vurder om det er behov for og mulig med lengre henteintervaller og med det færre fremmøter for pasienter som henter medisiner for flere dager, der dette er medisinsk forsvarlig.

Vurder om det er behov for polikliniske konsultasjoner i denne perioden. Å skulle avgi f.eks regelmessig ukentlig urinprøve i LAR vurderes i nåværende situasjon som noe det kan lempes på og som ikke bør være egen grunn for konsultasjon dersom det ikke er andre grunner for fremmøtet.

Planlegg slik at det vil være stabile og forutsigbare åpningstider og utleveringsrutiner for de som henter LAR-legemiddel daglig/regelmessig. Trygg pasientene, innenfor det som er realistisk, på at det vil være stabil tilgjengelighet på LAR-medisin også i en krisetid for helsevesenet.

Tilrettelegg for at henting av LAR-medisin ikke fører til store ansamlinger av pasienter samtidig. Øk hygienetiltak ved utleveringsstedene.

Sikre at man har tilstrekkelig LAR-legemiddel tilgjengelig for pasientene for en lengre periode frem i tid enn det som er vanlige bestillingsintervaller.

Tilrettelegg for tilstrekkelig tilgjengelig kapasitet og mulighet for Lav-terskel LAR inklusjon.

Personer som benytter illegale rusmiddel som del av sitt regelmessige rusmiddelinntak vil kunne oppleve ustabilitet i tilgang på rusmidlene de vanligvis bruker i tiden fremover. Drøft med pasientene hvordan de planlegger for en slik situasjon og bidra der det er mulig til at slike situasjoner ikke fører til unødvendig risiko.

Av Lege og Professor ved SERAF; Thomas Clausen
Publisert 13. mars 2020 12:48 - Sist endret 29. apr. 2020 13:24