Statusrapport for LAR 2019 er publisert

I år lanseres årlig nasjonal statusrapport for LAR i tråd med smittevernsreglene, kun digitalt og med en kort videopresentasjon av rapportens hovedfunn av (Philipp Lobmaier) istedenfor lanseringsmøte.

NB. Grafen om bruk av benzodiazepiner og andre rusmidler inneholder feil tall for Førde og Helgelandssykehuset. Dette er korrigert i rapporten.

 

SERAF har på oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for rapportering fra den årlige kartleggingen av pasienter som mottar LAR behandling. Rapporten er resultatet av betydelig innsats i hvert LAR-tiltak. Vi takker for innsatsen fra LAR-ansatte over hele landet, pasienter som har bidratt med informasjon om sin behandling og for samarbeid med LAR-tiltakene og med Helsedirektoratet.

Tradisjonen tro presenterer vi funn fra rapporteringen om hvordan det går med LAR pasientene i 2019, både generelt (DEL A) med tanke på sysselsetting, rehabilitering og grad av fornøydhet med behandling, men også mer konkret om sentrale utfallsmål som rusmiddelbruk siste 4 uker (DEL B) og inneværende år (DEL C), hvilken medisin som brukes og om det har vært alvorlige hendelser som overdose.

Vi fokuserer i årets rapport på nye medisiner, som enten ble tilgjengelig nylig (Buprenorfin som depotsprøyte), blir tilgjengelig snarlig (heroinassistert behandling - HAB) eller kan bli tilgjengelig i fremtiden (naltrekson depotsprøyte).

Dessuten legger vi noe fokus på Hepatitt C, fordi vi trenger å forbedre rapportering av HepC-smittestatus i fremtiden. Det er fornyet behandlingsoptimisme og det er satt et mål om utrydning av HepC inneværende tiår.

Kartleggingen i statusrapporten har de senere årene vist til en aldrende LAR-populasjon og det er en suksess i seg selv. Ubehandlet opioidavhengighet gir høy dødelighet ofte i ung alder. LAR har endret dette signifikant, flere overlever lengre og blir eldre, dels fordi vi har god erfaring med tydelige rammer og struktur for dem som trenger dette, dels fordi det de senere årene har blitt økt vektlegging av pasientenes preferanser. Større valgmuligheter når det gjelder medisiner og målsetting har gjort LAR mer attraktiv for flere.

 

Klikk her for å laste ned Statusrapporten for LAR 2019 (pdf)

 

 

Publisert 29. juni 2020 08:58 - Sist endret 22. juni 2021 11:56