Dobbeltdiagnoser og doble budskap

Fortellinger om hjelpeapparatets hjelpeløshet kan lære oss mye om forventninger og samspill og om hvordan vi bedre kan møte skuffede pasienter som ønsker seg et annet liv

 
Les mer i Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1969

Av Helge Waal
Publisert 26. apr. 2011 13:45 - Sist endret 4. okt. 2016 12:03