Informasjon om vervene

Informasjon om vervene som skal velges på allmøte. 

Det er mulig å stille til flere verv. For noen av vervene er det ønskelig at representanten tilhører instituttet som søker representant.

 • Studentparlamentet (1 stk + 2 vara)

 • Fakultetsstyret (1 stk + 1 vara)

 • Instituttrådet IMB (2 stk + 2 vara)

 • Instituttrådet Klinmed (2 stk + 2 vara)

 • Instituttrådet Helsam (2 stk + 2 vara)

 • LAMU ved MED, IMB og Klinmed (1 stk + vara per utvalg)

 • Tilsettingsutvalgene ved MED, IMB, Klinmed og Helsam (1 stk + vara per utvalg)

 • Programutvalget for medisin (1 stk + vara)

 • Programråd for bachelor i helseledelse og helseøkonomi (2 stk + vara)

 • Programråd for masterprogrammene HEPMA og EUHEM (1 stk fra hvert program + 2 vara)

 • Valgstyret (1 stk + 1 vara)

Studentparlamentet

(1 stk + 2 vara)

SP = Studentparlamentet, SU = studentutvalg.

SP-SU-vervet innebærer at du er en representant i Studentparlamentet på vegne av Medisinsk studentutvalg. SP er studentenes stemme ved Universitetet i Oslo.

Studenter fra alle fakulteter er representert i SP. SP jobber for å bedre studentenes rettigheter og hverdag overfor universitetsledelsen, Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget. Studenter har lovfestet rett til medbestemmelse i saker som påvirker studiehverdagen.

Studentparlamentet er satt sammen av 36 valgte representanter. 28 av
disse velges på bakgrunn av listevalg, omtrent som stortingsvalg. Listevalget foregår hver vår over hele universitetet, en rekke lister driver da valgkamp for å få din stemme. De siste 8 representantene velges av studentutvalgene på hvert fakultet.

 • Representerer MSU i Studentparlamentet som har møte ca 1 gang i måneden

 • Fast representant i MSU (1 møte i måneden)

Fakultetsstyret

(1 stk + 1 vara)

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og fastlegger overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Vervet er honorert.

De to representantene er faste medlemmer av MSU. Se mer info

Instituttråd

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ. Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Instituttrådet IMB

(2 stk + 2 vara)

Bør være medisin- og/eller klinisk ernæringsstudenter.
Inntil fem møter årlig.
Se organisasjonen

Instituttrådet Klinmed

(2 stk + 2 vara)

Bør være medisinstudenter eller masterstudenter tilknyttet psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer.
Inntil fire møter i året. Se organsisasjon

Instituttrådet Helsam

(2 stk + 2 vara)

Bør være studenter på helseledelse eller masterprogrammene tilknyttet instituttet.
Inntil fire møter årlig.
http://www.med.uio.no/Helsam/om/organisasjon/radet/

LAMU ved MED, IMB og Klinmed

(1 stk + vara per utvalg)

MED-LAMU tar opp og behandler saker som har betydning for arbeidsmiljøet ved fakultetet. Utvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet og følger opp.
Se LAMU

Tilsettingsutvalgene ved MED, IMB, Klinmed og Helsam

(1 stk + vara per institutt og 1 stk + vara for fakultetet)

Representanten for tilsettingsutvalget ved instituttene må tilhøre instituttet. Representanten på fakultetsnivå kan være fra hvilket som helst institutt.

Tilsettingsutvalget ved MED behandler saker om tilsetting av vitenskapelig ansatte på fakultet etter gjeldende delegering fra universitetsstyret og fakultetsstyret.

Som studentrepresentant i dette utvalget skal man sørge for at ansettelser i vitenskapelig stillinger går ryddig for seg. Dette vil i hovedsak si stipendiatstillinger, post.doc.-stilling eller kanskje forlengelse av en påbegynt stipendiatstilling. Dette er en svært viktig oppgave, nettopp fordi det er disse som senere ofte blir våre undervisere. Som oftest blir man bedt om å lese gjennom sakene og deretter komme med innspill dersom man skulle ha noen, hvor det da blir nødvendig med et fysisk møte og som også forekommer. Ikke et alt for tidkrevende verv, men samtidig lærerikt siden man får kjennskap til hvordan ansettelser ved universitetet foregår og hvilke hensyn som blir tatt.

Programutvalget for medisin

(1 stk + vara)

Programrådet har det koordinerende ansvaret for studieprogrammet.

Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene. Programrådet er et rådgivende organ for studiedekanen. Programrådet møtes to ganger hvert semester og eventuelt ved behov.

Programråd for bachelor i helseledelse og helseøkonomi

(2 stk + vara)

Programrådet har det koordinerende ansvaret for studieprogrammet.

Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programrådet møtes to ganger hvert semester og eventuelt ved behov.

Programråd for masterprogrammene HEPMA og EUHEM

(1 stk fra EUHEM + 1 stk fra HEPMA + 2 vara)

Programrådet har det koordinerende ansvaret for studieprogrammet.

Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmene.

Programrådet møtes to ganger hvert semester og eventuelt ved behov.

Valgstyret

(1 stk + 1 vara)

Gjennomføring av valg på instituttnivå er delegert til egne valgstyrer ved instituttene. Valgstyret har som oppgave å sørge for at valgene blir gjennomført i henhold til universitetets valgreglement, og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valget.

Publisert 19. mars 2018 13:50 - Sist endret 22. mai 2019 12:53