Informasjon om vervene

Verv til MSU 

Leder 

Leder av MSU er øverste valgte studentleder ved Det medisinske fakultet og leder MSU. Leder representerer MSU utad, for eksempel i møter med studentparlamentet og i møter med fakultetsledelsen annenhver uke, i tillegg til annen møtevirksomhet. Leder av MSU blir automatisk en av to studentrepresentanter i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. Leder er ansatt i en 20% stilling ved fakultetet og blir dermed kompensert for arbeidet.

Nestleder

Nestleder er leders høyre hånd. Nestleder blir også automatisk en av to studentrepresentanter i fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. Når leder selv ikke kan stille, er det nestleder som representerer MSU utad. Som nestleder vil du få et godt innblikk i driften av MSU og vil i stor grad kunne påvirke hva MSU jobber med.

Sekretær

Sekretær gjør sekretæroppgaver i tillegg til å være økonomiansvarlig i MSU. Som sekretær jobber du tett med nestleder og leder i planlegging av MSU-møter. I tillegg har du et spesielt ansvar for det som kalles «Midler til studentrettede tiltak» (MST). Hvert år får MSU en sum med midler som skal fordeles til studentforeningene ved fakultetet. Studentforeningene søker MSU om å få en andel av disse midlene, og som sekretær er du ansvarlig for søknadsprosessen og utbetalingen av midler.

Studentparlamentsrepresentant 

Hvert fakultet ved UiO har automatisk en representant i UiO sitt studentparlament – som studentparlamentsrepresentant er du representant for studentene ved Det medisinske fakultet i studentparlamentet. Du er medlem av og deltar (ca 3-4 møter hvert semester) i studentparlamentet og får påvirke hva studentparlamentet jobber med. I tillegg er du medlem av MSU og deltar på MSU sine møter. Som studentparlamentsrepresentant får du jobbe både med studentsaker som er spesielt relevant for studentene ved fakultetet, men får også jobbe med studentpolitikk som gjelder alle studenter ved UiO.

Om studentparlamentet

Studenter fra alle fakulteter er representert i SP. SP jobber for å bedre studentenes rettigheter og hverdag overfor universitetsledelsen, Norsk Studentorganisasjon, Oslo kommune og Stortinget. Studenter har lovfestet rett til medbestemmelse i saker som påvirker studiehverdagen.Studentparlamentet er satt sammen av 36 valgte representanter. 28 av
disse velges på bakgrunn av listevalg, omtrent som stortingsvalg. Listevalget foregår hver vår over hele universitetet, en rekke lister driver da valgkamp for å få din stemme. De siste 8 representantene velges av studentutvalgene på hvert fakultet.

Tillitsvalgtansvarlig

Som tillitsvalgtansvarlig er du ansvarlig for å følge opp og drive opplæring av alle tillitsvalgte studenter på fakultetet, på tvers av alle studieretningene. Du får jobbe med hvordan MSU skal utvikle seg og hvilke saker vi jobber med, i tillegg til å følge opp og hjelpe andre tillitsvalgte i de sakene de står i. Du har også et spesielt ansvar for å arrangere tillitsvalgtkurset MSU arrangerer hver høst, hvor opp mot 60 tillitsvalgte studenter får lære om rollen som studenttillitsvalgt og hvordan de best kan utføre vervet.

PR-ansvarlig

MSU jobber med mange forskjellige saker – og dette vil vi gjerne fortelle studentene om! Som PR-ansvarlig har du ansvar for å drifte MSU sine SoMe-profiler og fortelle om MSU på en lettfattelig måte til fakultetets studenter. Som PR-ansvarlig får du jobbe tett med alle de andre vervene i MSU og får god innsikt i både MSU sine saker, hvordan fakultetet fungerer og studentpolitikk. Ingen spesielle kunnskaper om SoMe er nødvendig – så lenge du syns det er gøy å formidle og lage morsomt innhold er det alt du trenger.

Opplæring

Alle som blir valgt inn i MSU vil få grundig opplæring før de tiltrer vervet. Forkunnskaper er ikke nødvendig, så lenge du har lyst til å lære mer og bidra til at studentene ved fakultetet får en bedre tilværelse!

Andre medlemmer av MSU 

I tillegg til de seks vervene som er nevnt ovenfor, har de tre fagutvalgene ved fakultetet hver sin representant i MSU. Til sammen er vi ni medlemmer. Representantene fra fagutvalgene i MSU velges av hvert fagutvalg og er derfor ikke til valg på valgallmøtet.

Andre verv som velges på valgallmøtet 

I tillegg til vervene til MSU, velges det studentrepresentanter til andre utvalg ved fakultetet.

Styret for Centre for Sustainable Health Care Education (SHE) - 2 studentrepresentanter 

SHE er fakultetets senter for bærekraftig helseutdanning og jobber for at studentene ved fakultetet skal bli endringsagenter for bærekraft i helse. SHE sitt styret har overordnet ansvar for SHE sin langsiktige strategi, utvikling og bruk av midler, og som studentrepresentant i styret kan du derfor påvirke SHE og retningen senteret utvikler seg i.

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)  - 3 studentrepresentanter

Det er tre LAMU ved fakultetet, og ved hvert av disse tre LAMU-ene skal det velges en studentrepresentant. LAMU tar opp og behandler saker som har betydning for arbeidsmiljøet ved fakultetet og instituttene. Utvalget deltar i planlegging av verne- og miljøarbeidet.

To av instituttene (Institutt for medisinske basalfag og Institutt for klinisk medisin) har vært sitt LAMU. Disse behandler saker som er lokale for instituttene. Det siste LAMU-et er felles for fakultetet og for Institutt for helse og samfunn, og jobber dermed med saker som er overordnet for fakultetet, samt saker som er lokale ved Institutt for helse og samfunn.

Det skal velges:

Tilsettingsutvalg

Som studentrepresentant vil du sammen med de andre i tilsettingsutvalget sørge for at ansettelser i vitenskapelig stillinger går ryddig for seg. Dette vil i hovedsak si stipendiatstillinger, post.doc.-stilling eller kanskje forlengelse av en påbegynt stipendiatstilling. Dette er en svært viktig oppgave, nettopp fordi det er disse som senere ofte blir våre undervisere.

Som oftest blir man bedt om å lese gjennom sakene og deretter komme med innspill dersom man skulle ha noen. Mye av arbeidet som studentrepresentant i et tilsettingsutvalg går ut på å besvare epost og lese igjennom saker, men iblant blir det nødvendig med fysiske møter. Å være studentrepresentant i et tilsettingsutvalg er ikke et veldig tidkrevende verd, samtidig som det er lærerikt ettersom man får kjennskap til hvordan ansettelser ved universitetet foregår og hvilke hensyn som blir tatt.

Det er fire tilsettingsutvalg ved fakultetet – ett for hver av de tre instituttene og ett som behandler ansettelser sentralt på fakultetsnivå. Det skal velges en studentrepresentant til hver av disse. Studenten må være student ved det instituttet tilsettingsutvalget tilhører. Det skal altså velges:

  • 1 studentrepresentant  til Tilsettingsutvalget ved IMB
  • 1 studentrepresentant  til Tilsettingsutvalget ved KLINMED
  • 1 studentrepresentant  til Tilsettingsutvalget ved HELSAM
  • 1 studentrepresentant  til Tilsettingsutvalget ved MEDFAK
Publisert 19. mars 2018 13:50 - Sist endret 10. mai 2022 10:32