Studentrapport om digital undervisning

Studentene er spurt om hvordan de opplever overgangen til digital undervisning og eksamen. Erfaringer fra den digitale undervisningen kan brukes til å gi undervisningen et kvalitetsløft.

Stoler i et tomt auditorium

Koronastille: Tomme auditorier og lite sosial kontakt. Men noen forelesninger er best digitale. 

I sommer ble alle studenter ved Det medisinske fakultet invitert til å delta i en spørreundersøkelse om digital undervisning og digital eksamen. Rapporten "Den digitale dugnaden og nettbasert undervisning" ble klar i desember 2020. 

Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet av det Helsevitenskapelige utdanningssenter (HUS) og Studentforeningen for medisinsk innovasjon (SMI) i samarbeid.

Fordeler og ulemper ved ulike undervisningsformer

Koronaperioden har flere negative virkninger i form av sosial isolasjon, men ved å bli tvunget til å ha digital undervisning alene dannes et godt grunnlag for å sammenligne ulike undervisningsformer. Hva slags undervisning egner seg best i en normalsituasjon? 

Ut fra data hentet fra rapporten kan vi oppsummere fordeler og ulemper ved fysisk undervisning slik:

Bildet kan inneholde: blå, tekst, linje, skrift, fargerikhet.
Tabellen viser fordeler (+) og ulemper (-) ved fysisk undervisning

 

Fordeler og ulemper ved digital undervisning kan oppsummeres slik:

Bildet kan inneholde: blå, tekst, hvit, linje, fargerikhet.
Tabellen viser fordeler (+) og ulemper (-) ved digital undervisning

 

Svarene viser at forelesning er den undervisningsformen som best egner seg til digitalisering.

Egnede undervisningstemaer kan digitaliseres, mens der hvor fysisk dynamikk mellom underviser og student fremmer diskusjon eller der tavleundervisning står sentralt vil fysiske forelesninger være best egnet. Ved å variere mellom digital og fysisk undervisning kan man oppnå en større fleksibilitet og valgfrihet og samtidig gi rom til sosialt samvær.

Fordeler og ulemper ved ulike eksamensformer

I utarbeidelse av denne rapporten har forfatterne ikke hatt tilgang til data om "vanlige", fysiske eksamener å sammenligne med, men svarene som er gitt gir likevel interessant informasjon om hvordan digitale eksamener oppleves.

Hovedparten av studentene opplevde både skriftlige og muntlige eksamener som pålitelige og rettferdige. Den største differansen viser seg på spørsmålet om det hadde vært lett å jukse. Studentene er mer skeptiske til de skriftlige digitale hjemmeeksamener når det kommer til muligheten for juks. 

Kvalitetsløft og fleksible eksamensordninger

Leder av SMI, Kaisa Filtvedt. Foto: Studentforeningen for medisinsk innovasjon

- Vi håper disse funnene kan bidra til et kvalitetsløft av undervisningen på fakultetet når samfunnet åpner opp igjen, sier Kaisa Filtvedt. Hun er leder av Studentforeningen for medisinsk innovasjon og en av forfatterne bak rapporten.

- Det kommer tydelig frem at studentene savner samvær med andre studenter, og at praktiske ferdigheter vanskelig lar seg digitalisere. Men vi ser også at et flertall av medisinstudenter opplevde økt læringsutbytte ved digitale forelesninger og histologikurs.

- Basert på funnene fra undersøkelsen tror vi at en kombinasjon av fysisk og digital undervisning i fremtiden vil være gunstig - og da skader det heller ikke at et flertall av studentene er positive til videreutvikling av digitale undervisningsformer. 

Medforfatter Stefan K. Schauber ved Helsevitenskapelig utdanningssenter legger til at resultatene åpner muligheten for mer fleksibilitet i eksamenssammenheng også, om man er observant på de som er mer sårbare i denne sammenhengen. - Det finnes alltid noen som ikke har tilgang til godt nok teknisk utstyr og som kanskje ikke har mulighet til å legge til rette for en god nok lærings- eller eksamenssituasjon hjemme. Dette gjelder særlig for perioden der også barnehager og skoler var stengt. Noen av disse problemstillingene eller bekymringene er lette å ta tak i når samfunnet åpner opp. Da kan vi legge til rette for at et kvalitetsløft virkelig er et kvalitetsløft for alle, avslutter han.

Om undersøkelsen

I april 2020 begynte Det helsevitenskapelige utdanningssenter (HUS) og SMI (Studentforeningen for Medisinsk Innovasjon) i samarbeid å utforme et spørreskjema. Hensikten var å få en oversikt over situasjonen ved det Medisinske Fakultet samt å kartlegge hvilke aspekter av den digitale undervisningsformen som kunne videreutvikles. Alle studenter ved fakultetet mottok en invitasjon på e-post til å delta i undersøkelsen.

Se hele rapporten her

Emneord: digital undervisning Av Hanne Bjerknes
Publisert 18. jan. 2021 14:58 - Sist endret 26. jan. 2021 11:26