Sakskart til fakultetsstyremøte 20.05.2014

Fakultetsstyremøtet finner sted ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg, Russland

Godkjenninger

12/14 Godkjenning av innkalling

13/14 Godkjenning av dagsorden

14/14 Godkjenning av protokoll fra 04.03.2014

Vedtak på dekani fullmakt

15/14 Doktorgradsprøver

a) Oppnevning av komite

b) Godkjenning av enstemmig innstilling

Vedtakssaker

16a/14 Rekrutteringsform for instituttledere ved Det medisinske fakultet og ved Institutt for helse og samfunn

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret vurderer det på prinsipielt grunnlag slik at tilsetting er den mest hensiktsmessige rekrutteringsformen for instituttledere ved Det medisinske fakultet, gitt de utfordringer fakultetet står over for.
  2. Det medisinske fakultets styre er orientert om at instituttrådet ved Institutt for helse og samfunn anmoder universitetsstyret om å vedta valg som rekrutteringsform i forbindelse med utløp av instituttlederperiode årsskiftet 2014/2015. Styret ønsker på prinsipielt grunnlag å avgi supplerende uttalelse før saken behandles i universitetsstyret, jf. dette vedtaks punkt 1. Gitt de utfordringer fakultetet og instituttet står overfor, anbefaler fakultetsstyret at instituttleder ved Helsam tilsettes.

16b/14 Oppnevning av valgkomite ved Institutt for helse og samfunn

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet oppnevner den foreslåtte valgkomiteen.

 

17/14 Forslag til ny ledelses- og organisasjonsstruktur ved Institutt for medisinske basalfag

Forslag til vedtak:

  1. Fakultetsstyret gir tilslutning til instituttleders forslag til lederstruktur og organisering av avdelingene ved Institutt for medisinske basalfag.
  2. Fakultetsstyret anbefaler konsekvent navnebruk i ny struktur, slik at samtlige enheter på nivå 4 benevnes som «avdeling» og på nivå 5 som «seksjon».
  3. Når det gjelder spørsmålet om instituttstyre vs. instituttråd, så vil dekan legge fram sak om dette på et senere tidspunkt.

Orienteringssaker

18/14 HMS-saker

Orientering ved Bjørn Hol

19/14 Resultater 2013

20/14 Regnskap pr mars 2014, basis og eksternt finansiert virksomhet

21/14 Scientia Fellows

Orientering ved Hilde Nebb

22/14 Eventuelt

Samlefil (pdf)

Room for increased ambitions (Benner og Øquist)

 

Publisert 2. mai 2014 10:40 - Sist endret 21. feb. 2018 16:31