Protokoll fra fakultetsstyremøte 15.9.2015

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 15 på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Britt Nakstad (vararepresentant for midlertidig vitenskapelig personale)

Marianne Midthus Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Ine Marie Larsson (studentrepresentant)

Forfall:

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Eira Bjørvik (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Ida Susanna Fattah (studentrepresentant)

Fra fakultetsledelsen:

Bjørn Hol, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Fra administrasjonen:

Mette Langballe, Halvor Fahle

Referent:

Astrid Holø

Godkjenninger

39/15 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

40/15 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

41/15 Godkjenning av protokoll fra 23.6.2015

Protokollen ble godkjent.

Vedtakssaker

42/15 Budsjettfordeling 2016

Punkter fra diskusjonen:

 • På spørsmål om hvorfor EU-midler på fakultetsnivå gis høyere uttelling i resultatbasert omfordeling enn uttellingen til instituttene, ble det redegjort for at disse midlene blir satt av til strategiske tiltak, noe som kommer instituttene til gode.
 • På spørsmål om hvorfor ny stilling innen økonomi skal være en lederstilling og ikke en controller, ble det redegjort for at det er en snakk om en operativ lederstilling. Dette vil dekke behovet for ledelse/koordinering av økonomifunksjonen ved fakultetet og for ekstra faglige ressurser innen økonomi, noe det er behov for etter at Bioteknologisenteret, NCMM og Livsvitenskapssatsningen nå er underlagt fakultetet. Likeledes medfører den sterke satsningen på å hente inn mer midler fra EU behov for å styrke økonomisk ekspertise for å lette budsjettering at rapportering av EU-prosjekter.
 • Det ble problematisert at registerforskning er blitt kostbart, og det ble stilt spørsmål ved om påslaget til hhv "tørre" fag og laboratoriefag på 50% og 20% bør revurderes. Det ble svart at en slik analyse er mulig å gjøre, men at den høyst sannsynlig vil vise at fordelingen er rimelig, til tross for økte kostnader til registerforskning. Eventuelle endringer i disse faktorene vil være naturlig å drøfte ved en gjennomgang av fordelingsmodellen.
 • Det ble gitt uttrykk for at forhåndsdisponering av ubundne basismidler og overskudd fra Scientia Fellows er positivt, da man på denne måten kan benytte midlene til ytterligere aktiviteter fra et tidligst mulig tidspunkt.
 • Gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen vil bli lagt fram som sak for fakultetsstyret første møte i 2016.
 • Ved gjennomgang av grafisk framstilling av budsjettutviklingen ble det enighet om at det utarbeides en analyse over hvordan administrative stillinger fordeler seg ved fakultetet sentralt.

Forslag til vedtak:

 • Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling for 2016.
 • Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
 • Fakultetsstyret slutter seg til planlagt aktivitet på interne midler (RBO) knyttet til Scientia Fellows-prosjektet.
 • Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
 • Fakultetsstyret ber dekanen om å legge frem årsplan 2016-2018 på styremøte i oktober.

Vedtak (enstemmig):

 • Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling for 2016.
 • Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget.
 • Fakultetsstyret slutter seg til planlagt aktivitet på interne midler (RBO) knyttet til Scientia Fellows-prosjektet.
 • Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen.
 • Fakultetsstyret ber dekanen om å legge frem årsplan 2016-2018 på styremøte i oktober.
 • Fakultetsstyret ber dekanen vurdere hvorvidt stipendiat- og postdoktorstillinger bør benyttes strategisk, og legge fram forslag til hvordan dette kan gjøres i forbindelse med gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen.
 • Fakultetsstyret stiller spørsmål om hvorvidt måltall for EU-tildelinger er for lite ambisiøst, og ber dekan vurdere dette på nytt, basert på faktiske resultater for 2015.

Orienteringssaker

43/15 Regnskap pr. 31.7.2015

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.7.2015 til etterretning.

44/15 HMS-saker

Bjørn Hol orienterte. Det ble informert om at tidligere HMS-koordinator har gått over i annen stilling ved fakultetet, og at HMS-oppgavene er overført til personalrådgiver. På forespørsel ble det informert om at arbeid med e-læringsprogram i HMS for studenter nærmer seg sluttfasen. Når programmet er ferdig vil styret bli orientert om dette.

45/15 Disputaser ved Det medisinske fakultet

Det ble bemerket at andelen leger som disputerer er lav. Det vil bli utarbeidet en oversikt over hvordan fordelingen har vært over tid mht dette.

46/15 Eventuelt

Tove Strand fremmet en bekymringsmelding basert på leserinnlegg i Aftenposten, hvor det hevdes at medisinstudenter gir uttrykk for at de føler seg hevet over andre studentgrupper ved fakultetet. Det er enighet om at det er viktig å ha klart for seg at forskjellige studentgrupper er likeverdige, og at dette gjenspeiler seg i ord og handling. Fakultetsledelsen vil vurdere hvordan forholdet best kan følges opp. Det er viktig å følge opp både hvordan studentene har det, og hvordan de forskjellige studier følges opp fra fakultetets side.

 

 

Publisert 17. sep. 2015 07:48 - Sist endret 28. okt. 2015 07:40