Sakskart til fakultetsstyremøte 7. mars 2017

Fakultetsstyremøtet finner sted klokken 16-19, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Godkjenninger

1/17 Godkjenning av innkalling

2/17 Godkjenning av dagsorden

3/17 Godkjenning av protokoll fra 13.12.2016

Sakstyper

V=vedtakssak

D=diskusjonssak

O=orienteringssak

Dekanens orientering (10 min)

Saker

4/17-O Presentasjon av Senter for global helse (30 min)

Ved senterleder Andrea Winkler

5/17-O Regnskap pr. 31.12.2016 (20 min)

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapet for 2016 til orientering.

6/17-O Virksomhetsrapport 3.tertial 2016 (15 min)

Forslag til vedtak:

Virksomhetsrapport for 3. tertial 2016 tas til orientering.

7/17-O Utviklingsprosess for Institutt for helse og samfunn (25 min)

Ved instituttleder Nina Vøllestad

8/16-O Årshjul for faste styresaker (5 min)

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

9/17-V Strategisk rekruttering av stipendiater (20 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

  • FakuItetsstyret vedtar 7.3.2017 kriteriene for utlysning som framgår av saksnotat.

  • Basert på dette utlyses stillingene innen de prioriterte fagfelt med søknadsfrist 10.4.2017.

  • En evalueringskomité nedsatt av fakultetsstyret evaluerer og rangerer forslagene i en prioritert rekkefølge innen 30.4.2017.

  • Fakultetsstyret vedtar endelig prioriteringsliste på styremøtet 9.5.2017.

10/17-O Orientering om Meld.St. 16 (2016-2017) "Kultur for kvalitet i høyere utdanning" (20 min)

Ved Kristin Heggen

11/17-O Opptakskriterier for medisinstudiet (20 min)

Ved studiedekan Ingrid Os

12/17-V Forslag til Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet (10 min)

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar Retningslinjer for emeritustilknytning ved Det medisinske fakultet.

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 8. des. 2016 10:00 - Sist endret 2. mars 2017 12:30