Protokoll fra fakultetsstyremøte 20. juni 2017

Fakultetsstyremøtet fant sted klokken fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan for forskning)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Marianne M. Østby (representant for teknisk-administrativt personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Oda Lockert (studentrepresentant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Mette Langballe, Reidar Rognlien, Nina Vøllestad (sak 27)

Referent:  Astrid Holø

 

Før møtet ble Marianne M. Østby takket av som representant i styret for det teknisk-/administrative personalet. Hun er valgt inn som representant til universitetsstyret, og har derfor funnet det riktig å trekke seg fra fakultetsstyret med virkning fra 1.8.2017. Se for øvrig informasjon nedenfor under "Saker til informasjon for styret" vedrørende erstatning av representanten ut styrets periode.

Godkjenninger

20/17 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

21/17 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent

22/17 Godkjenning av protokoll fra 9.5.2017

Protokoll fra fakultetsstyremøte 9.5.2017 ble godkjent.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering

  • arbeid med etablering av to nye SFF er i rute
  • Scientia Fellows har vært en suksess, og det søkes på nytt om EU-midler til tilsvarende prosjekt, søknadsfrist 1.10.2017
  • Helseinnovatørskolen er etablert i samarbeid med NTNU og Karolinska Institutet. Første kurs er gjennomført og har vært en suksess
  • Det er opprettet redelighetsutvalg ved UiO. Våre enheter, med unntak av Institutt for klinisk medisin, sorterer under utvalget. Dette instituttet vil sortere under samme utvalg som OUS og Ahus, som vil opprette felles utvalg.
  • det er opprettet register for helseforskning ved UiO

Saker

23/17-O Regnskap pr. 30.04.2017

Økonomisjef Reidar Rognlien presenterte regnskapet og svarte på spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskapet pr 30.04.2017 til orientering.

24/17-D Årsplan 2018-2020

Seniorrådgiver Mette Langballe orienterte, svarte på spørsmål og mottok innspill til det videre arbeidet med årsplanen.

25/17-D Tentativ budsjettfordeling

Økonomisjef Reidar Rognlien orienterte, svarte på spørsmål og mottok innspill til det videre arbeid med budsjettfordeling.

26/17-O Sykefravær 2016

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler orienterte og svarte på spørsmål. Konklusjonen er at sykefraværet ved fakultetet, i likhet med resten av UiO, er lavt.

Pga endring i rapporteringssystem er det vanskelig å sammenligne tall fra tidligere år. Dette er en ressurskrevende oppgave og det har ikke lykkes oss med dette rapporteringssytemet å få en korrekt og pålitelig oversikt over sykefraværet ved underliggende enheter eller avdelinger.

27/17-O Orientering om utviklingsprosess ved Institutt for helse og samfunn

Instituttleder Nina Vøllestad redegjorde og svarte på spørsmål

Oppsummering:

Forslag til organisering som legges fram for styret i september må innebære en tydelig og gjennomførbar satsning på primærhelsetjenesteforskning, under ledelse av en person med klart mandat, ansvar og myndighet. Ordningen som blir vedtatt bør evalueres etter to år. 

28/17-V Strategisk fordeling av stipendiat-/postdoktorstillinger

Ved Frode Vartdal

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til dekanen forslag og tildeler følgende prosjekter en strategisk rekrutteringsstilling:

Kategori A:

Bernadette Kumar: A comparative study on fertility preferences, contraceptive use and abortion among Somali immigrant women in Norway and Somalia.

Kategori B:

Bjørn Dalhus: Single-molecule imaging of DNA-scanning with nanoscale precision

Arnoldo Frigessi: Integrating complex and big data across scales and types: new methodologies for three biomolecular problems.

Elin Rosvold: Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim). Tverrprofesjonelle simuleringsscenarier for studenter i helsefag på UiO

Dag Undlien: Beregningsgenetikk som verktøy for økt medisinsk presisjon

Kategori C:

Anne Margarita Dyrhol-Riise: Host biomarkers, Immune regulation and Host Directed Therapy in Tuberculosis- a collaborative study between University of Oslo and Stellenbosch University"

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Saker til informasjon for styret:

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Virksomhetsrapport 1. tertial 2017

c) Erstatning for representanten Marianne M. Østby

Vararepresentant Elisabeth Olsen vil i henhold til valgreglementet rykke opp til fast plass fra 1.8.2017. Siden Olsen stod om eneste vara etter at Julia Ferkis sluttet i sin stilling ved fakultetet, var det to mulige måter å supplere med vararepresentanter på ut perioden, nyvalg eller ny valgopptelling av stemmene fra det opprinnelige valget. Valgstyret besluttet å velge sistnevnte ordning. Dette resulterte i at Anbjørn Kolaas ble valgt som 1. vara og Hela Soltani ble valgt som 2. vara for det teknisk-/administrative personalet fra 1. august 2017 og ut perioden, tom. 31.12.2018.

 

Samlefil (pdf)

 

 

 

 

Publisert 26. juni 2017 10:21 - Sist endret 27. sep. 2017 08:23