Protokoll fra fakultetsstyremøte 25. september 2018

Fakultetsstyremøtet fant sted fra klokken 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Hilde Nebb (prodekan)

Joel Glover (vararepresentant for fast vitenskapelig personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Tove Strand (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Maria Due (studentrepresentant)

Forfall:

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Gaute Frøisland, Halvor Fahle, Torstein Helleve (under eventueltsak), Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

24/18 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen

25/18 Godkjenning av dagsorden

Dekan ba om behandling av en sak under eventuelt. Dagsorden ble godkjent.

26/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.6.2018

Det var ingen merknader til protokoll fra møtet 19.6.2018

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering

  • orientering om dekanvalg og instituttledervalg ved Helsam og Klinmed denne høsten
  • orientering om arbeidet med nytt OUS
  • professor Marit Kirkevold er oppnevnt som æresdoktor ved Aarhus universitet

Saker

27/18-O Regnskap pr. 31.7.2018

Ved Gaute Frøisland

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar regnskap pr. 31.7.2018 til orientering.

28/18-V Budsjettfordeling 2019

Ved Gaute Frøisland

Vedtak (enstemmig):

  • Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark.
  • Dekanen får fullmakt til å fordele midler til likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II.
  • Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

29/18-D Årsplan 2019-2021

Unn-Hilde Grasmo-Wendler redegjorde og tok imot innspill til videre arbeid med årsplanen, som skal vedtas av fakultetsstyret i møte 6. november d.å.

30/18-V Varig omdisponering av studieplasser ved Institutt for helse og samfunn

Ved Nina Vøllestad

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret slutter seg til at den varige omdisponering av 40 studieplasser i sykepleievitenskap for opptaket høst 2019.

Eventuelt

31/18-V Erklæring av valgt dekan for Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2019-31.12.2022

Vedtak:

De valgte representantene til Det medisinske fakultets styre erklærer Ivar Prydz Gladhaug som valgt dekan for Det medisinske fakultet for perioden 1.1.2019 tom. 31.12.2022.

Samtlige 6 valgte representanter til fakultetsstyret stemte for vedtaket.

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

c) Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 (pdf)

d) Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO (sak til universitetsstyret mars 2018)

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. sep. 2018 11:03 - Sist endret 7. nov. 2018 07:04