Protokoll fra fakultetsstyremøte 6. november 2018

Fakultetsstyremøtet fant sted fra kl. 16, på møterom Hippokrates, 2. etasje Sogn arena, Klaus Torgårdsvei 3.

Til stede:

Frode Vartdal (styreleder, dekan)

Marit Kirkevold (representant for fast vitenskapelig personale)

Hanne Støre Valeur (representant for midlertidig vitenskapelig personale)

Elisabeth Olsen (representant for teknisk-administrativt personale)

Egil Bodd (ekstern representant)

Kristine Grini Jacobsen (studentrepresentant)

Hanna Vetlesen (vara studentrepresentant)

Forfall:

Hilde Nebb (prodekan)

Maria Due (studentrepresentant)

Tove Strand (ekstern representant)

Anna Stavdal (vara for ekstern representant)

Til stede fra fakultetsledelsen:

Ingrid Os, Kristin Heggen, Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Til stede fra administrasjonen:

Halvor Fahle, Astrid Holø (referent)

Godkjenninger

32/18 Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen.

33/18 Godkjenning av dagsorden

Det var ingen merknader til dagsorden.

34/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.9.2018

Det var ingen merknader til protokoll fra fakultetsstyremøte 25. september 2018.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Dekanens orientering

Dekan orienterte om fakultetets institusjonelle samarbeidspartnere, og om besøk hos institusjonell samarbeidspartner i Sør-Afrika.

Saker

35/18-V Valg av instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.1.2019 - 31.12.2022

Vedtak:

De valgte representantene i Det medisinske fakultets styre erklærer følgende personer som valgt til ny instituttledelse ved Institutt for klinisk medisin for perioden 1.1.2019 tom. 31.12.2022:

 • Instituttleder: professor II Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk (Klinmed OUS)
 • Nestleder OUS/stedfortreder instituttleder: førsteamanuensis Shuo-Wang Qiao, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin (Klinmed OUS)
 • Nestleder ved Campus Ahus/leder Campus Ahus: professor Torbjørn Omland, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Klinmed Campus Ahus)

Samtlige seks valgte representanter til fakultetsstyret stemte for forslaget.

36/18-V Utvelgelse av aktuelle fagområder for strategiske stipendiater 2019

Ved Frode Vartdal

Forslag til vedtak:

Det utlyses seks stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder:

 • Primærhelsetjeneste
 • Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner
 • Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper
 • Forskningsetikk
 • Antibiotikaresistens

Dekan får fullmakt til å utforme utlysningstekst for disse områdene. Finansiering av en eventuell postdoktor-stilling kan benyttes til å finansiere egenandelen av to Scientia Fellow-postdoktorstillinger.

Vedtak (enstemmig):

Det utlyses seks stipendiat- eller postdoktorstillinger innen følgende områder (minimum en stilling til hvert område):

 • Primærhelsetjeneste
 • Muliggjørende teknologier innen digitalt/matematikkbaserte biomedisinske støttefunksjoner
 • Etablering av internasjonalt ledende tverrdisiplinære tematiske forskningsgrupper
 • Forskningsetikk
 • Antibiotikaresistens

Dekan får fullmakt til å utforme utlysningstekst for disse områdene. Finansiering av en eventuell postdoktor-stilling kan benyttes til å finansiere egenandelen av to Scientia Fellow-postdoktorstillinger.

37/18-V Årsplan 2019-2021

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret vedtar den vedlagte årsplanen for 2019 – 2021.  

38/18-O Virksomhetsrapport 2. tertial 2018

Ved Unn-Hilde Grasmo-Wendler

Vedtak (enstemmig):

Fakultetsstyret tar virksomhetsrapport for 2. tertial 2018 til orientering

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

Disputaser ved Det medisinske fakultet

 

 

 

 

 

Publisert 7. nov. 2018 09:09 - Sist endret 19. des. 2018 07:38